Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Uniwersytet Wrocławski

jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie − wnioskodawca

w oparciu o zapisy art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),

ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu na konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

I. Cel partnerstwa

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji. Ogłoszenie o konkursie oraz pełna dokumentacja znajdują się pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mu18/.

II. Planowany termin realizacji projektu

Projekt rozpocznie się 01.09.2019 roku i będzie trwać do 28.02.2021.

III. Cel i planowany zakres działań w projekcie

 1. Celem projektu są działania dydaktyczne w obrębie nanonauki i nanotechnologii służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się oraz umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia u młodzieży szkolnej ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
 2. W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:
 1. stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć dotyczących tematyki nanonauki i nanotechnologii obejmujących sposoby i metody rozbudzenia u młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy, którym towarzyszy rozwijanie wskazanych poniżej kompetencji:
 • matematyczno-przyrodniczych,
 • ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych),
 • krytycznego myślenia,
 • rozwiązywania problemów,
 • uczenia się,
 • pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.
 1. zaprojektowanie i przygotowanie przenośnej galerii obrazów nanoświata.
 2. działania informacyjno-promocyjne zgodne z wytycznymi zmieszczonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

(http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf).

IV. Wymagania wobec Partnera

 1. Partnerem może być podmiot posiadający status organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego lub związku lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, który wniesie do projektu, w uzgodnionym zakresie, własne zasoby kadrowe, organizacyjne, techniczne i finansowe, a także wspólnie z projektodawcą uczestniczyć będzie w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz w jego realizacji.
 2. Partner powinien posiadać udokumentowane doświadczenia w realizacji zadań z zakresu nanonauki i nanotechnologii obejmujących:
  1. popularyzację nanotechnologii i nanonauki
  2. warsztaty naukowe lub szkoleniowe dla dzieci i/lub młodzieży
  3. tworzenie scenariuszy lekcji lub/i pokazów naukowych
  4. warsztaty lub szkolenia związane z rozwojem przedsiębiorczości
  5. zarządzanie informacją naukową
 3. Partner powinien posiadać doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Spójności, względnie w realizacji przedsięwzięć o zbliżonym do przedmiotu niniejszego konkursu charakterze merytorycznym.
 4. Partnerem nie może być zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
 5. Partnerem nie może być zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
 6. Partnerem nie może być podmiot zalegający z należnościami publicznoprawnymi.

V. Planowany zakres działań dla Partnera

 1. Współpraca z wnioskodawcą podczas przygotowania wniosku projektowego, w zakresie opisów merytorycznych zadań wykonywanych przez Partnera oraz w odpowiednim zakresie budżetu projektu, dostarczanie wszelkich niezbędnych danych dotyczących Partnera niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji.
 2. Uczestniczenie w realizacji projektu na każdym jego etapie, od przygotowania wraz z wnioskodawcą wniosku o dofinansowanie projektu, poprzez wspieranie zarządzania projektem, do współudziale w przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych wskazanych przez instytucję finansującą.
 3. Działania na rzecz angażowania członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej) w spójne tematycznie działania edukacyjne i naukowe.
 4. Działania na rzecz aktywnego włączania młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania.
 5. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z wytycznymi zmieszczonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 6. Wniesienie do projektu niezbędnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, technicznego i finansowego z uwzględnieniem wkładu własnego na warunkach określonych w Regulaminie konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, w postaci wkładu finansowego lub rzeczowego.

 VI. Składane oferty powinny spełniać poniższe warunki

 1. Być przygotowane w języku polskim.
 2. Zawierać pełne dane Oferenta i osób uprawnionych do jego reprezentowania oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.
 3. Zawierać szczegółowy opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektów  o zbliżonym do przedmiotu niniejszego konkursu charakterze merytorycznym (formularz zgłoszeniowy).
 4. Zawierać oświadczenie o gotowości współpracy z Uczelnią w trakcie przygotowania projektu oraz jego realizacji na każdym etapie (formularz oświadczenia nr 1).
 5. Zawierać następujące załączniki (dopuszczalne są kserokopie pod warunkiem poświadczone za zgodność z oryginałem):
  1. dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera (np. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji) i umocowanie osób go reprezentujących,
  2. sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu poprzez umieszczenie jej danych adresowych (nazwa i adres organizacji) na stronie internetowej ogłaszającego nabór (formularz oświadczenia nr 2).
  4. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych (formularz oświadczenia nr 3).
 6. Zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18  oraz innymi dokumentami dotyczącymi w/w konkursu zamieszczonymi na stronie internetowej: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mu18/. (formularz oświadczenia nr 4).
 7. Wszystkie składane dokumenty powinny być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

VII. Kryteria dodatkowe

 1. Okres prowadzenia działalności (data wpisu do KRS):
  1. do 3 lat – 1 pkt.,
  2. powyżej 3 do 5 lat – 2 pkt.,
  3. powyżej 5 do 7 lat – 3 pkt.,
  4. powyżej 7 lat – 4 pkt.,
 2. Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów o łącznej wartości powyżej 100 tys. zł współfinansowanych ze środków unijnych bądź innych programów publicznych w okresie ostatnich 4 lat przed złożeniem oferty współpracy:
  1. za każdy projekt zrealizowany ze środków unijnych i ministerialnych jako lider – 2 pkt.,
  2. za każdy projekt zrealizowany ze środków samorządu terytorialnego jako lider – 1 pkt.,
  3. za każdy projekt zrealizowany ze środków unijnych i ministerialnych jako partner – 1 pkt.,
  4. za każdy projekt zrealizowany ze środków samorządu terytorialnego jako partner – 0,5 pkt.
 3. Posiada w okresie ostatnich 3 lat doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków unijnych bądź innych programów publicznych, który odbywał się we współpracy z Uczelnią Wyższą lub placówkami edukacyjnymi. W przypadku spełnienia tego warunku, podmiot otrzymuje punkty warunkowane liczbą beneficjentów projektu(-ów), w proporcji 1 pkt. za każde rozpoczęte 15 osób-beneficjentów projektu.
 4. Posiada doświadczenia w realizacji zadań z zakresu nanonauki i nanotechnologii obejmujących:
  1. popularyzację nanotechnologii i nanonauki – od 0 - 2 pkt,
  2. warsztaty naukowe lub szkoleniowe dla dzieci i/lub młodzieży – od 0 - 2 pkt,
  3. tworzenie scenariuszy lekcji lub/i pokazów naukowych – od 0 - 2 pkt,
  4. warsztaty lub szkolenia związane z rozwojem przedsiębiorczości – od 0 - 2 pkt,
  5. zarządzanie informacją naukową – od 0 - 2 pkt.
 5. Posiada potencjał kadrowy, organizacyjny, techniczny i finansowy do projektowanych działań – od 0 do 10 pkt.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny lub zawieszenia naboru bez podania przyczyny w każdym momencie lub przedłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru.
 2. W przypadku unieważnienia naboru Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 3. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.
 4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków współpracy z wyłonionym Partnerem.
 5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków EFS.
 6. Odwołanie od decyzji negatywnej Oferent ma możliwość wnieść w nieprzekraczalnym terminie 2 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej na adres składania ofert. Odwołanie to będzie rozpatrzone w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu.

XI. Sposób składania ofert

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Instytut Fizyki Doświadczalnej

pl. M. Borna 9

50-204 Wrocław

 

Z dopiskiem na kopercie: „Oferta partnerstwa – konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18”

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

O terminie złożenia decyduje data wpływu i oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne, niespełniające warunków podanych w punkcie VI niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

W sprawie dodatkowych informacji należy kontaktować się: tomasz.greczylo@uwr.edu.pl.

 

DOCX0 formularz_oświad_nr1_v1.docx (13,20KB)
DOCX0 formularz_oświad_nr2_v1.docx (13,22KB)
DOCX0 formularz_oświad_nr3_v1.docx (13,34KB)
DOCX0 formularz_oświad_nr4_v1.docx (13,37KB)
DOCX0 formularz_zgłoszeniowy_v1.docx (15,27KB)