Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie, wydrukowanie oraz dostawa folderu o Polskim Ogrodzie Milenijnym i katalogu Polskich Odmian Roślin

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe zostaje nierozstrzygnięte ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, w której Wykonawca  nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. Ponadto oferta ta przekracza środki przeznaczone na realizację zadania.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia polegającego na:

1/ opracowaniu i wydrukowaniu folderu o Polskim Ogrodzie Milenijnym

2/ opracowaniu i wydrukowaniu Katalogu Polskich Odmian Roślin

3/ dostawie wykonanego folderu i katalogu do Zamawiającego
w ramach projektu pn. „POLSKI OGRÓD MILENIJNY”, w ramach nr RPDS.04.04.01-02-0006/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”
Działania nr 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”

Poddziałania nr 4.4.1 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

 

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro – wyłączone  spod przepisów Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

 

 1. Zamawiający (Beneficjent)

 

Uniwersytet Wrocławski – Ogród Botaniczny

pl. Uniwersytecki 1

50–137 Wrocław

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zamówienia i uprawniona do kontaktu
z wykonawcami: Hanna Grzeszczak-Nowak , tel. 664 083 795,
e-mail:

 

 

 1. Tytuł realizowanego projektu: „POLSKI OGRÓD MILENIJNY”

 

w ramach w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”

Działania nr 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych” Poddziałania nr 4.4.1 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

     Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

 • 3a/ opracowaniu i wydrukowaniu folderu „Polski Ogród Milenijny” w nakładzie 2000 egzemplarzy.
  Folder winien zawierać: 10 stron tekstu i fotografii, w formacie A5, druk 4 x 4 Offset, na papierze typu kreda mat o gramaturze120–180 g. W folderze winny się znaleźć wybrane materiały tekstowe i fotograficzne zamieszczone w Katalogu Polskich Odmian Roślin.

 

 • 3b/ opracowaniu i wydrukowaniu Katalogu Polskich Odmian Roślin w nakładzie 1000 sztuk. Katalog ma zawierać minimum 500 stron tekstu i fotografii, w formacie A5, druk 4 x 4 Offset, na papierze typu kreda mat o gramaturze120–150 g. Okładka ma być wykonana na papierze kreda mat, o gramaturze 180–200 g i foliowana. Katalog może być klejony. Opracowanie ma zawierać: wstęp, dokumentację fotograficzną, tj. minimum 1000 zdjęć odmian roślin polskich hodowców (jedno zdjęcie – jedna odmiana) opis każdej odmiany – 1 odmiana na jednej stronie.

 

 • 3c/ dostawie w/w folderu i katalogu do Arboretum Wojsławice - filii Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Projekty folderu i katalogu muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

 

Folder i katalog muszą zawierać także:

•           nazwę i logo Beneficjenta: Uniwersytet Wrocławski

•           tytuł Projektu: Polski Ogród Milenijny

•           cel projektu: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

•           zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb województwa

•           adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. (Logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego pod adresem:  http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=550)

 

 

 

Wzory znajdują się w Internecie na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny

 

Wykonawca powinien w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: w tym koszty nakładu, honoraria i prawa autorskie, transport loco Arboretum Wojsławice, itp. Wykonawca powinien podać cenę netto oraz wyliczyć cenę oferty brutto.

Ceny podane przez Wykonawcę nie będą zmieniane w czasie realizacji zamówienia.

 

 1. Termin i miejsce dostarczenia zamówienia

 

 • Miejsce dostarczenia zamówienia: obiekt wskazany Wykonawcy – Arboretum Wojsławice, Filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego .
 • Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 września 2018 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis kryteriów, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają doświadczenie w zakresie realizacji przynajmniej dwóch dostaw katalogu roślinnego z liczbą stron minimum 50 w ciągu ostatnich 5 lat.

2. posiadają bazę fotograficzną obejmującą zakres tematyczny zapytania ofertowego.

 

Przesyłanie ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe wymagania.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

 1. Kryterium 1: Cena ofertowa netto – waga 60%.
 2. Kryterium 2: Liczba wydanych przez Wykonawcę katalogów roślinnych z liczbą stron minimum 50– waga 20%.
 3. Kryterium 3: Liczba zdjęć polskich odmian roślin (z prawami autorskimi) posiadanych aktualnie przez Wykonawcę we własnej bazie fotograficznej – waga 20%.

 

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz katalogów zawierający: tytuł, rok wydania, liczbę stron.

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.

Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:

W = C + D + F

gdzie:

C – oznacza wartość punktową w kryterium Cena (Kryterium 1);

D – oznacza wartość punktową w kryterium Liczba wydanych przez Wykonawcę katalogów roślinnych z liczbą stron minimum 50 (Kryterium 2);

F – oznacza wartość punktową w kryterium Liczba zdjęć polskich odmian roślin
(z prawami autorskimi) posiadanych aktualnie przez Wykonawcę we własnej bazie fotograficznej
(Kryterium 3);

 

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

 

Sposób oceny ofert

 1. Wartość punktowa C w Kryterium 1 wyliczana będzie według wzoru:

    C = Cmin/Cn x 60

gdzie:

Cmin – [PLN] cena ofertowa netto – najniższa wśród ocenianych ofert;

Cn – [PLN] cena ofertowa netto – ocenianej oferty.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w Kryterium 1 wynosi 60 pkt.

 

 1. Wartość punktowa D w Kryterium 2 wyliczana będzie według wzoru:

    D = Dn/Dmax x 20

gdzie:

 • – liczba wydanych katalogów roślinnych z liczbą stron minimum 50 –  w ocenianej ofercie;
 • – liczba wydanych katalogów roślinnych z liczbą stron minimum 50 – największa wśród ocenianych ofert.

 

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w Kryterium 2 wynosi 20 pkt.

 1. Wartość punktowa F w Kryterium 3 wyliczana będzie według wzoru:

    F = Fn/Fmax x 20, gdzie:

 • – liczba zdjęć polskich odmian roślin (z prawami autorskimi) posiadanych aktualnie przez Wykonawcę we własnej bazie fotograficznej – w ocenianej ofercie;
 • –  liczba zdjęć polskich odmian roślin (z prawami autorskimi) posiadanych aktualnie przez Wykonawcę we własnej bazie fotograficznej – największa wśród ocenianych ofert.

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w Kryterium 3 wynosi 20 pkt.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o tym fakcie. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załącznikach nr 2 i 3.
Termin składania ofert upływa 12 lutego 2018 r. o godzinie 10.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferty należy składać za pośrednictwem:

-           poczty elektronicznej na adres:

wpisując w temacie wiadomości „Oferta cenowa – folder i katalog POM”,

Zapoznanie się z treścią ofert nastąpi u Zamawiającego w dniu 12.02.2018 r. o godz. 11.00.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Jeżeli firma, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 

 

 

 

………………………………….

pieczęć i podpis Zamawiającego

 

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Oferta.

Załącznik nr 2- Wykaz katalogów.

Załącznik nr 3- Baza fotograficzna.

Załącznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

 

DOCWzór umowy.doc (157,50KB)
DOCXZałacznik nr 1-Oferta.docx (26,66KB)
DOCXZałacznik nr 3- Baza fotograficzna.docx (23,99KB)
DOCXZałacznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy.docx (25,63KB)
DOCXZałącznik nr 2- Wykaz katalogów.docx (24,81KB)