Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

      

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu

 w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczącego rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych

jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie − wnioskodawca

w oparciu o zapisy art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),

 

ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów 

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

I. Cel partnerstwa:

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs  nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczącego rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej.

 Ogłoszenie o konkursie oraz pełna dokumentacja znajdują się pod adresem:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/umo17/

II. Planowany termin realizacji projektu:

Projekt rozpocznie się 15.08.2018 roku i trwać będzie przez 24 miesiące.

III. Cel i planowany zakres działań w projekcie:

1.Celem projektu jest opracowanie  w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi  programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, służących rozwijaniu u uczestników kompetencji pozwalających na: rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, propagowanie kultury innowacyjności, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. Zintegrowanie lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich poprzez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższania jakości już prowadzonych zajęć.

2 .W ramach realizacji projektu planowane są  działania dotyczące opracowania i realizacji programów kształcenia oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat ze szkół podstawowych  z regionu Dolina Baryczy w tym z gmin z części dolnośląskiej : Milicz, Krośnice, Cieszków, Żmigród, Twardogóra, oraz części wielkopolskiej z gminy Przygodzice, Odolanów i Sośnie.

Działania mają prowadzić wyłącznie do rozwijania u odbiorców wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności,  krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej.

Szczegółowy zakres realizacji projektu, w tym: kryteria naboru uczestników, planowaną liczbę osób objętych wsparciem, program i metody prowadzonych działań, podział działań pomiędzy poszczególnych partnerów, okres realizacji, wielkość finansowania, itp. zostaną ustalone przez wyłonionych do realizacji zadania partnerów oraz podczas opracowywania szczegółowej koncepcji realizacji zadania.

IV. Wymagania wobec Partnera:

1.Partnerem może być podmiot posiadający status organizacji pozarządowej, którego działania są zgodne  z celami partnerstwa, ma doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,  wniesie do projektu w uzgodnionym zakresie własne zasoby kadrowe, organizacyjne, techniczne i finansowe, a także wspólnie z projektodawcą uczestniczyć będzie w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz w jego realizacji.

 1. Partnerem nie może być zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
 2. Partnerem nie może być zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
 3. Partnerem nie może być podmiot zalegający z należnościami publicznoprawnymi..

V. Planowany zakres działań dla Partnera:

 1. Współpraca z wnioskodawcą podczas przygotowania wniosku projektowego, w zakresie opisów merytorycznych zadań wykonywanych przez Partnera oraz w odpowiednim zakresie budżetu projektu, dostarczanie wszelkich niezbędnych danych dotyczących Partnera niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji.
 2. Realizacja zadań projektu związanych z opracowaniem i realizacją programów kształcenia oraz kursów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych ,  przygotowanie dokumentów sprawozdawczych dotyczących tych działań wskazanych przez instytucję finansującą.
 3. Działania na rzecz angażowania członków lokalnej społeczności (w szczególności nauczycieli i młodzieży szkolnej) w spójne tematycznie działania edukacyjne zaplanowane w projekcie
 4. Działania na rzecz aktywnego włączania dzieci i młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. filmy, prezentacje, plakaty, inscenizacje, opracowania itp.
 5. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z wytycznymi zmieszczonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 6. Wniesienie do projektu niezbędnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, technicznego i finansowego z uwzględnieniem wkładu własnego na warunkach określonych w Regulaminie konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, w postaci wkładu finansowego lub rzeczowego. 

VI. Składane oferty powinny spełniać poniższe warunki:

 1. Być przygotowane w języku polskim.
 2. Zawierać szczegółowy opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektów w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat  (formularz zgłoszeniowy).
 3. Zawierać oświadczenie o gotowości współpracy z Uczelnią w trakcie przygotowania projektu oraz jego realizacji na każdym etapie (formularz oświadczenia nr 1).
 4. Zawierać pełne dane Oferenta i osób uprawnionych do jego reprezentowania oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.
 5. Zawierać następujące załączniki (dopuszczalne są kserokopie pod warunkiem poświadczone za zgodność z oryginałem):
 • dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera (np. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji) i umocowanie osób go reprezentujących,
 • aktualny statut podmiotu, jeśli dotyczy.
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok obrotowy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu poprzez umieszczenie jej danych adresowych (nazwa i adres organizacji) na stronie internetowej ogłaszającego nabór (formularz oświadczenia nr 2).
 • pisemne oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych (formularz oświadczenia nr 3).
 1. Zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu nr nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 oraz innymi dokumentami dotyczącymi w/w konkursu zamieszczonymi na stronie internetowej: /http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/umo17/ (formularz oświadczenia nr 4).
 2. Wszystkie składane dokumenty powinny być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

VII. Kryteria dodatkowe

1. Działa na rzecz edukacji przyrodniczej i ekologicznej w regionie Dolina Baryczy (gminy woj. dolnośląskie :Milicz, Krośnice, Cieszków, Żmigród, Twardogóra, oraz części wielkopolskiej z gminy Przygodzice, Odolanów i Sośni).

2. Okres prowadzenia działalności statutowej zgodnej z celami i planowanym zakresem działań projektu (data wpisu do KRS, statut):

 • do 3 lat – 1 pkt.,
 • powyżej 3 do 5 lat – 2 pkt.,
 • powyżej 5 do 7 lat – 3 pkt.,
 • powyżej 7 do 10 lat  – 4 pkt.,
 • powyżej 10 lat- 5 pkt

3 . Posiada w okresie ostatnich 3 lat doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) projektów w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, we współpracy ze środowiskiem lokalnym ( szkoły, samorządy, organizacje pozarządowe, ośrodki edukacyjne, ).W przypadku spełnienia tego warunku, podmiot otrzymuje punkty warunkowane liczbą projektów (ów),( należy wybrać max 10 projektów) od 0-10 pkt.

 1. Posiada potencjał kadrowy, organizacyjny, techniczny i finansowy do projektu działań – od 0 do 10 pkt.
 2.  

VIII. Informacje dodatkowe:

1.Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny lub zawieszenia naboru bez podania przyczyny w każdym momencie lub przedłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru.

2.W przypadku unieważnienia naboru Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

3.Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.

4.Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków współpracy z wyłonionym Partnerem

5.Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania w konkursie.

6.Odwołanie od decyzji negatywnej Oferent ma możliwość wnieść w nieprzekraczalnym terminie 2 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej na adres składania ofert. Odwołanie to będzie rozpatrzone w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu.

XI. Sposób składania ofert:

 1. Dokumenty ( formularz zgłoszenia oraz formularze oświadczeń nr 1,2,3,4) należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty na adres:

Beata Orłowska

Instytut Biologii Środowiskowej

ul. Sienkiewicza 21

50-335 Wrocław

Z dopiskiem na kopercie: „Oferta partnerstwa – konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 w ramach ” programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy

 1. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. O terminie złożenia decyduje data wpływu i oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty niekompletne, niespełniające warunków podanych w punkcie VI  niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.
 4. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 5. W sprawie dodatkowych informacji: Beata Orłowska,  beata.orlowska@uwr.edu.pl

W załączeniu:

Formularz zgłoszeniowy
Formularz oświadczenia nr 1

Formularz oświadczenia nr 2

Formularz oświadczenia nr 3

Formularz oświadczenia nr 4

DOCXFormularz zgłoszeniowy i oświadczenia.docx (15,44KB)