Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2018 roku

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania nowelizacji Zasad wnioskowania, podziału i rozliczania dotacji na działalność statutową w Uniwersytecie Wrocławskim (124,60KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. o nadaniu laboratorium w Zakładzie Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem Instytutu Nauk Geologicznych Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego imienia prof. Stanisława Hałasa (74,46KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim (47,67KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzania okresowej analizy ryzyka i oszacowania poziomu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w Uczelni (54,86KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. o powołaniu Zespołu do spraw zapewnienia w systemach informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego bezpieczeństwa danych osobowych oraz funkcjonalności zgodnie z wymaganiami RODO (84,55KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w Uniwersytecie Wrocławskim (72,19KB)

PDF   K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących zastosowania kosztów w wysokości 50% (43,66KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych w Uniwersytecie Wrocławskim (87,75KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do realizacji projektu pn. „Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” (211,25KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego w 2018 roku (184,38KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 7/9, 10 (131,84KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie procedury wyboru wykonawców i zawierania umów przez Uniwersytet Wrocławski do kwoty 30 000 Euro, w ramach realizacji zadań współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (168,78KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Wrocławskim (55,18KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018 r. o powołaniu Zespołu do spraw przygotowania systemu ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim zgodnie z wymaganiami RODO (126,86KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim (49,55KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 (85,91KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw opracowania projektu zarządzenia dotyczącego postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) w Uniwersytecie Wrocławskim (53,72KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw opracowania projektu zarządzenia dotyczącego postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) w Uniwersytecie Wrocławskim (56,75KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu Rady Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (96,78KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. o powołaniu Zespołu Konsultacyjnego przy Prorektorze ds. nauki Uniwersytetu Wrocławskiego (128,90KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2018 . w sprawie wprowadzenia wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (66,19KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2018 r. o uzupełnieniu składu Zespołu Konsultacyjnego przy Prorektorze ds. nauki Uniwersytetu Wrocławskiego (191,84KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych (33,70KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. opracowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych (34,18KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2018/2019 (49,07KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2018 r. o powołaniu Zespołu ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (82,61KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów (154,43KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. o zmianie składu Zespołu ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (100,87KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu zarządzającego do realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (391,67KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2018 r. o zmianie składu Zespołu Konsultacyjnego przy Prorektorze ds. nauki Uniwersytetu Wrocławskiego (192,70KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego (81,23KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (176,49KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2018 r. o powołaniu Zespołu ds. oceny i weryfikacji danych w kontekście ewaluacji jakości działań naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim (145,72KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. oceny i weryfikacji danych w kontekście ewaluacji jakości działań naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim (128,53KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. opracowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych (33,19KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uzyskiwania przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (46,14KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekomendującej kandydatów do stypendium naukowego finansowanego z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Wrocławskiego (82,35KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania zespołów do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (130,67KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. podziału subwencji na rok 2019 w Uniwersytecie Wrocławskim (32,26KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2018 r. (dotyczy dnia 1 grudnia 2018 r. jako dnia pracy) (81,69KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie ćwiczenia kompleksowego „MAGISTER 2018” (92,98KB)