Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publiczne ogłoszenie konkursu na przedsiębiorcę zainteresowanego wynikami badań prowadzonych w ramach projektu „Wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych”

Publiczne ogłoszenie konkursu na przedsiębiorcę zainteresowanego
wynikami badań prowadzonych w ramach projektu
„Wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych”
realizowanego w ramach programu TANGO

Uniwersytet Wrocławski poszukuje przedsiębiorcy zainteresowanego wspólną realizacją fazy B+R projektu badawczego „Wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych”, realizowanego w ramach programu TANGO. Program ten jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

HydroProg® to prosty w obsłudze, jednocześnie dokładny system wczesnego ostrzegania o wezbraniach. Jest oparty na spodziewanych przebiegach stanu wody lub przepływu wyznaczanych na podstawie wielu modeli hydrologicznych i ich kombinacji. Funkcjonuje w czasie rzeczywistym, a kombinowany sygnał prognozowany jest wyznaczany na podstawie spodziewanych przebiegów hydrogramu i na bazie obliczanych na bieżąco statystyk ich aktualnych dokładności. System HydroProg został zaprojektowany i opracowany na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii pod kierunkiem dra hab. Tomasza Niedzielskiego, prof. nadzw. UWr.

System HydroProg został eksperymentalnie wdrożony dla zlewni górnej Nysy Kłodzkiej, po przekrój kontrolny tej zlewni w Bardzie. W rezultacie tego wdrożenia powstał prototyp nazywany skrótowo HydroProg–Kłodzko, którego funkcjonowanie można monitorować na bieżąco w serwisie mapowym zamieszczonym pod adresem www.klodzko.hydroprog.uni.wroc.pl. W serwisie tym można szczegółowo śledzić wyniki działania systemu HydroProg, czyli spodziewane przebiegi stanu wody w rzekach wraz z informacjami o aktualnych wartościach statystyk charakteryzujących błędy prognoz hydrogramu, które to prognozy wraz z prognozą kombinowaną tworzą tzw. hydrogram typu ,,spaghetti''. Ostrzeżenia o wezbraniach można odczytywać zarówno z serwisu mapowego dostępnego w Internecie, jak i z krótkich raportów rozsyłanych automatycznie pocztą elektroniczną w sytuacji prognozowanego zagrożenia. System HydroProg jest zatem technologią (poziom rozwoju technologii oszacowano na 4 w 9-stopniowej skali TRL), która może być wprowadzona na rynek w celu ostrzegania służb zarządzania kryzysowego oraz ludności o wybranych niebezpiecznych zjawiskach hydrologicznych tak, by zminimalizować straty będące ich skutkiem.

Przedsiębiorca rozumiany jest jako jednostka organizacyjna, spełniająca kryteria mikro-, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa określone w art. 2 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014). Zgodnie z założeniami programu TANGO, przedsiębiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych projektu. Dopuszczalny jest udział więcej niż jednego przedsiębiorcy, a wkład możliwy jest w: formie finansowej (przekazanie środków finansowych przez przedsiębiorcę do Uniwersytetu Wrocławskiego) lub – w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw – formie rzeczowej (przekazanie składników majątku przez przedsiębiorcę do Uniwersytetu Wrocławskiego).

Słowny i słowno-graficzny znak towarowy HydroProg jest chroniony przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Rozwiązanie oparte na systemie HydroProg stało się podstawą zgłoszenia patentowego do Europejskiego Urzędu Patentowego (procedura w toku).

Istnieje obszerny dokument, będący koncepcją wykorzystania systemu HydroProg w praktyce gospodarczej. Dokument jest adresowany głównie do potencjalnych przedsiębiorców–inwestorów, którym ma dostarczać informacji na temat możliwych form współpracy z twórcami systemu HydroProg i Uniwersytetem Wrocławskim. Koncepcja ta została przedłożona firmie doradczej CoWinners, specjalizującej się w przygotowywaniu ekspertyz z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych. Firma ta opracowała analizę potencjału rynkowego systemu HydroProg.

Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o kontakt z kierownikiem projektu do dnia 15 lutego 2017. Dane kontaktowe:

dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. UWr

Zakład Geoinformatyki i Kartografii

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Tel.: +48 71 375 22 53

Fax: +48 71 343 51 84

E-mail: tomasz.niedzielski@uwr.edu.pl

WWW: www.kartografia.uni.wroc.pl