Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Z PREZENTACJI PUBLICZNEJ PROJEKTU LEOPOLDINA ONLINE

 

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu

pt: "Leopoldina  online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy" w ramach

Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

         Termin publicznej prezentacji projektu pt: "Leopoldina  online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy" wyznaczono na 25 listopada 2016r. o godz. 12:00 w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego,  50-145 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1.

         Informacja o terminie i miejscu publicznej prezentacji została udostępniona na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/9420/z-dnia-10112016-r-leopoldina-online.pdf oraz przekazana została do wiadomości  Instytucji Pośredniczącej POPC - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w celu publikacji informacji o prezentacji na stronie internetowej CPPC.

        Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w prezentacji mogły zgłaszać swój udział pod adresem e-mail: (lista osób biorących udział w prezentacji stanowi załącznik do Protokołu).

 

Podczas prezentacji zostały przedstawione między innymi informacje dotyczące:

  • okresu i kosztu realizacji projektu

Zaprezentowano okres realizacji projektu, który zaplanowano na 36 miesięcy, począwszy
od 1 września 2017 r. Planowany całkowity koszt wydatków projektu określono na ok. 10 mln zł.

  • potrzeb grup docelowych

Przedstawiono zdiagnozowane potrzeby grup docelowych. W prezentacji nawiązano do istniejących problemów/barier dot. dostępności cyfrowych zasobów nauki i wiedzy omawiając oczekiwania interesariuszy projektu.  Są to: rozproszenie danych, zróżnicowanie formatów powodująca utrudnioną agregację, utrudniony dostęp do informacji o istniejących rozwiązaniach TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i zasobach danych

 

  • celów projektu

Zaprezentowano główny cel projektu polegający na zwiększeniu dostępności oraz poprawa jakości zasobów naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania poprzez stworzenie innowacyjnej formuły udostępnienia on-line zgromadzonych danych.

  • wymaganych wskaźników określonych w dokumentacji konkursowej

Na dzień prezentacji publicznej zaprezentowano i omówiono wskaźniki obligatoryjne.    

 

  • zasobów objętych projektem

Omówiono wszelkie zasoby jakimi dysponuje obecnie uczelnia i planuje udostępnić w projekcie. Będą to m.in.

- Skamieniałości roślinne i zwierzęce,

- Próbki skał,

- Minerały i meteoryty

- Dokumenty historyczne i współczesne

- Wyniki badań spektroskopowych

- Zbiory Kartograficzne IGRR

- Obrazy mikroskopowe krzewinek arktycznych

- Archiwalia wypraw arktycznych

- Baza danych meteorologicznych Wrocław i Szrenica

- Portal  pomiarów meteorologicznych we Wrocławiu

- Dane o jakości powietrza dla Dolnego Śląska

- Dane  wybranych muzealiów

- Zdjęcia i skany wybranych obiektów przyrodniczych

- Dokumentacja fotograficzna wybranych gatunków roślin, zbiorowisk, krajobrazów

- Dokumentacja roślin uprawianych w Ogrodzie i w Arboretum Wojsławice

- Prace doktorskie

- Dziedzictwo kulturowe w BUr

- Akta Uniwersytetu Wrocławskiego z lat (1784)1811-1945

- Zasoby naukowo-badawcze

- Akta Uniwersytetu Wrocławskiego powojenne

- Karty pocztowe

- Grafika, fotografie, obrazy

- Pamiątki korporacyjne

- Tezaurus Dziedzictwa Kulturowego

- Architektura i sztuka Śląska

- Rzeźba kamienna lat 1560-1650 w środowisku artystycznym Legnicy

- Filtrogramy

- Publikacje Sternwarte Breslau

- Mapy i atlasy nieba

- Książki

 

  • proponowanych rozwiązań techniczno-organizacyjnych

Przedstawiono  proponowane rozwiązania dotyczące wykorzystania platformy, stworzenia zaplecza sprzętowo-aplikacyjnego, integracji oraz interoperacyjności danych.

  • harmonogramu zamówień publicznych oraz kwot przewidzianych na poszczególne zamówienia

Przedstawiono założenia do harmonogramu zamówień w projekcie mając na względzie m.in. adaptację serwerowni, zakup niezbędnej infrastruktury do archiwizowania i prezentacji obiektów, zakup sprzętu optoelektronicznego do digitalizacji, zakup oprogramowania do prezentacji obiektów (licencje), zlecenie stworzenie agregatora prezentacji danych, samej digitalizacji.

 

Gości przywitał oraz wygłosił słowo wstępne  prof. dr hab. Rober Olkiewicz, Pełnomocnik Rektora ds. informatyzacji.

Prezentację przedstawiła:

1. mgr Emilia Wilanowska – Biuro Projektów Zagranicznych,

2. dr Bartosz Korabiewski – Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego,

    Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

3. Tomasz Kalota – Biblioteka UWr,

4. mgr inż. Tomasz Moskal – Dział Usług Informatycznych.

 

Po  zakończeniu  prezentacji  założeń  projektu  głos  oddano  publiczności. Zadano pytania dot. szczegółów informacji przekazanych w trakcie prezentacji. Dotyczyły one:

 

- prośby o udostępnienie prezentacji na stronie uczelni - prof. dr hab. Marek Wanat,

  Muzeum Przyrodnicze UWr.

 

- czy w systemie będą umieszczane dane badawcze - Agnieszka Wolańska, Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willyego Brandta UWr,

 

- czy jest w planie opublikowania Zarządzenia Rektora dot. umieszczania danych badawczych –

  Agnieszka Wolańska, Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willyego Brandta UWr,

 

- czy system będzie powiązany z bazą dorobku pracowników - Agnieszka Wolańska, Biblioteka Centrum  Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willyego Brandta UWr.

 

- czy projekt jest dedykowany tylko dla wybranych jednostek czy dla wszystkich, co z resztą jednostek – Bogdan Miazga, Instytut Archeologii UWr.

 

- czy inne jednostki mogą również dołączyć do projektu – Lucyna Harc, Instytut Historyczny UWr.

 

- jaki jest budżet programu – Jan Kotusz, Muzeum Przyrodnicze.

 

Na zadawane pytania odpowiedzi udzielali:

mgr Emilia Wilanowska, mgr inż. Tomasz Moskal, Tomasz Kalota.

          Osoby zadające pytania uzyskały wyjaśniające odpowiedzi. Większość pytań nie wymaga zmian w obecnie przyjętych założeniach projektu. Niemniej zapewniono jednostki UWr, które zadeklarowały chęć włączenia się do projektu, że zostanie to odpowiednio
rozważone oraz po konsultacjach indywidualnych Zespół projektowy podejmie decyzję w tej sprawie. Odpowiadający uprzedzili, że jest to decyzja delikatna, która skutkować będzie
dużymi zmianami w obecnych założeniach projektu.