Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

AKTUALNOŚCI

ZMIANA PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH
Uprzejmie informujemy, że weszło w życie zarządzenie Nr 169/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2021 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim
Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2021r.
Pliki do pobrania

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 lutego 2022 r.  weszło w życie ZARZĄDZENIE Nr 29/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim.
PDFnr-29-z-2020-zm-do-regulaminu-zamowien-publicznych.pdf (169,88KB)
 

 

NOWE ROZPORZĄDZENIE OKREŚLAJĄCE WYSOKOŚCI PROGÓW UNIJNYCH ORAZ ŚREDNI KURS ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO
Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów   https://monitorpolski.gov.pl/M2021000117701.pdf

 

ZMIANA PRZEPISÓW
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz następujące rozporządzenia:

 

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2021

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., przy czym zgodnie z § 4 ust. 1 w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto zgodnie z § 4 ust. 2, w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., lecz przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które:
1) zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
–  do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

 

Załączniki (tabele)  do postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r.:
XLSTabela II.xls (30,50KB)
XLSTabela X.xls (78,50KB)
PDFTabela VI.pdf (283,48KB)
PDFtabela VII.pdf (338,20KB)
PDFTabela VIII.pdf (336,42KB)
PDFTabela IX.pdf (329,41KB)

 

Załączniki (tabele)  do postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po dniu 31.12.2020r.
PDFTabela nr II.pdf (122,17KB)
PDFTabela nr III..pdf (129,10KB)
PDFTabela nr IV.pdf (134,84KB)
PDFTabela nr V.pdf (139,02KB)
PDFTabela nr VI.pdf (165,04KB)
PDFTabela nr VII.pdf (138,48KB)
PDFTabela nr VIII i IX.pdf (358,91KB)
 

ZAMÓWIENIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
Informujemy, że zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) tj. zamówienia na usługi i dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.

 

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
Zamówienia publiczne udzielane w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych są realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie i wytycznymi odpowiedniego programu dotyczących kwalifikowalności wydatków. W przypadku rozbieżności między procedurą procedurą wewnętrzną Uniwersytetu Wrocławskiego a wytycznymi odpowiedniego programu, stosuje się zasady ujęte w umowach o dofinansowanie projektu oraz wytyczne danego projektu/programu.