Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

AKTUALNOŚCI

ZMIANA PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH
Uprzejmie informujemy, że weszło w życie zarządzenie Nr 169/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2021 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim
Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2021r.
Pliki do pobrania

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 lutego 2022 r.  weszło w życie ZARZĄDZENIE Nr 29/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim.
PDFnr-29-z-2020-zm-do-regulaminu-zamowien-publicznych.pdf
 

 

NOWE ROZPORZĄDZENIE OKREŚLAJĄCE WYSOKOŚCI PROGÓW UNIJNYCH ORAZ ŚREDNI KURS ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO
Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów   https://monitorpolski.gov.pl/M2021000117701.pdf

 

ZMIANA PRZEPISÓW
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz następujące rozporządzenia:

 

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2021

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., przy czym zgodnie z § 4 ust. 1 w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto zgodnie z § 4 ust. 2, w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., lecz przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które:
1) zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
–  do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

 

Załączniki (tabele)  do postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r.:
XLSTabela II.xls
XLSTabela X.xls
PDFTabela VI.pdf
PDFtabela VII.pdf
PDFTabela VIII.pdf
PDFTabela IX.pdf

 

Załączniki (tabele)  do postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po dniu 31.12.2020r.
PDFTabela nr II.pdf
PDFTabela nr III..pdf
PDFTabela nr IV.pdf
PDFTabela nr V.pdf
PDFTabela nr VI.pdf
PDFTabela nr VII.pdf
PDFTabela nr VIII i IX.pdf
 

ZAMÓWIENIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
Informujemy, że zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) tj. zamówienia na usługi i dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.

 

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
Zamówienia publiczne udzielane w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych są realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie i wytycznymi odpowiedniego programu dotyczących kwalifikowalności wydatków. W przypadku rozbieżności między procedurą procedurą wewnętrzną Uniwersytetu Wrocławskiego a wytycznymi odpowiedniego programu, stosuje się zasady ujęte w umowach o dofinansowanie projektu oraz wytyczne danego projektu/programu.