Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs nr 19.2024.IM.WMI.AW na 5 stanowisk adiunkta lub asystenta w Instytucie Matematycznym

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta
w
Instytucie Matematycznym
na Wydziale Matematyki i Informatyki

 

Konkurs nr 19.2024.IM.WMI.AW z dnia 27.02.2024 r.

 

Jednostka organizacyjna: Instytut Matematyczny, Wydział Matematyki i Informatyki

Stanowisko: adiunkt lub asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

 • w dyscyplinie: matematyka
 • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze

Liczba etatów: 5

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 15.04.2024 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.

Okres zatrudnienia: umowa na czas określony maksymalnie na 4 lata, z możliwością przedłużenia

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Od kandydatów na stanowisko adiunkta wymagane jest

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych.
 2. Bardzo dobry dorobek naukowy.
 3. W przypadku ponownego zatrudnienia na stanowisku adiunkta: aktywność naukowa po uzyskaniu doktoratu, wskazująca na perspektywy uzyskania habilitacji.
 4. Aktywność w staraniach o granty.
 5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.

Od kandydatów na stanowisko asystenta wymagane jest

 1. Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie.
 2. Udokumentowany dorobek naukowy (praca doktorska lub jej część, recenzje pracy doktorskiej lub opinie o stopniu jej zaawansowania, prace opublikowane, informacja o pracach przyjętych do druku).
 3. W przypadku, gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona celem powołania recenzentów.
 4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.

 

Zakres obowiązków

 1. W obszarze badawczym: prowadzenie badań, uczestnictwo w zebraniach naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, aplikowanie o granty.
 2. W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych, promotorstwo prac licencjackich i magisterskich.
 3. W obszarze organizacyjnym: praca w uniwersyteckich organach kolegialnych, komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych, organizacja i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

 

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 10. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 11. Spis nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe opinie o kandydacie. Dodatkowe opinie recenzentów będą traktowane jako poufne, tzn. dostępne tylko dla członków Komisji Konkursowej.
 12. W przypadku aplikowania na stanowisko adiunkta: co najmniej dwa listy rekomendujące kandydata od uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób spoza Polski, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej. Listy rekomendujące powinny być przesłane drogą elektroniczną do zastępcy Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej na adres prof. dr. hab. Grzegorza Karcha: , bez pośrednictwa kandydata i będą jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W przypadku pytań dotyczących dokumentacji wymaganej w procesie rekrutacji należy kontaktować się z zastępcą Przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Grzegorzem Karchem: .

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.19.IM.WMI.AW” (w przypadku adiunkta) lub „asystent.19.IM.WMI.AW” (w przypadku asystenta).

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji.

 

PDFKwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.pdf (89,35KB)
PDFOświadczenie - art. 113.pdf (240,21KB)
PDFOświadczenie dot. dyscypliny naukowej NA UWr.pdf (64,10KB)
PDFOświadczenie dot. miejsca pracy.pdf (257,41KB)