Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs nr 133.2023.NAWA.CBŚA.WNHP.AH na stanowisko asystenta w Centrum Badań nad Światem Antycznym (projekt NAWA)

 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  
w Centrum Badań nad Światem Antycznym (projekt NAWA) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Konkurs numer 133.2023.NAWA.CBSA.WNHP.AH z dnia 31.10.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Centrum Badań nad Światem Antycznym, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Stanowisko: badawcze

Rodzaj stanowiska: asystent

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki humanistyczne/historia

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 30.11.2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.12.2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2024 r.

Przewidywany okres zatrudnienia: 01.01.2024 r. - 28.02.2025 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zatrudnienie: w ramach projektu NAWA Profesura Gościnna „Od władztwa achemenidzkiego do rzymskiego: imperium w kontekście - procesy "długiego trwania". Opis projektu: https://hist.uni.wroc.pl/Instytut-Historyczny/NAWA/Project.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Uczestnictwo w studiach doktoranckich w zakresie filologii klasycznej, historii starożytnej, badań nad starożytnym Wschodem.
 2. Dobra znajomość języka greckiego i łacińskiego.
 3. Umiejętność sprawnej lektury w najważniejszych językach nowożytnych, nie ograniczając się do j. angielskiego.

Dodatkowe kryteria oceny:

 1. Znajomość języków starożytnego Bliskiego Wschodu lub języka łacińskiego.
 2. Inne kryteria to publikacje: (artykuły w czasopismach, rozdziały w tomach zbiorowych, redakcja tomów zbiorowych, książka autorska), referaty konferencyjne w zakresie nauk o starożytności.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie badań w zakresie dziejów elit w starożytnym Lewancie w kontekście transformacji imperiów na starożytnym Wschodzie. Szczegółowe obowiązki w tym zakresie zostaną wyznaczone przez Kierownika projektu.
 2. Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach.
 3. Publikacja co najmniej jednego artykułu w jednym z czołowych międzynarodowych czasopism naukowych.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 3. Skan dyplomów licencjata i magistra.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 7. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 8. Spis 5 najważniejszych publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 9. Wersje PDF trzech najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 10. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji dr hab. prof. UWr Pawła Klinta (na adres pawel.klint@uwr.edu.pl); bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 11. Informacje o znajomości języków obcych.
 12. Informacje o grantach badawczych, których kierownikiem lub wykonawcą kandydat był w ciągu 10 lat poprzedzających złożenie wniosku w tym konkursie. Należy ograniczyć się do wymienienia grantów ERC, innych agencji międzynarodowych, FNP, NCN, Ministerstwa Nauki/Edukacji oraz podać sumy uzyskane przez kandydata.
 13. Lista referatów wygłaszanych podczas konferencji międzynarodowych w okresie ostatnich 10 lat.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od dr Agnieszki Wojciechowskiej, (agnieszka.wojciechowska@uwr.edu.pl).
Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „asystent.133.NAWA.CBSA.WNHP.AH”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora.
 4. W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji albo do czasu przedawnienia roszczeń.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych;
 • sprzeciwu, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz danych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym pracodawcy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.