Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs nr 124.2023.IDN-CDJ.WPAE.AW na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Konkurs numer 124.2023.IDN-CDJ.WPAE.AW z dnia 22.09.2023 r.

 

Jednostka organizacyjna: Inkubator Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawcze

 • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki prawne
 • w dziedzinie: nauki społeczne

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 27.10.2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.12.2023

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2024 r.

Okres zatrudnienia: do 31.12.2025

Wynagrodzenie: 88.000 zł brutto

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany w okresie siedmiu lat przed złożeniem aplikacji w konkursie.
 2. Zainteresowania badawcze dotyczące prawa i procesu karnego lub prawa nowych technologii, lub prawa międzynarodowego/europejskiego potwierdzone publikacjami naukowymi w tym obszarze.
 3. Udokumentowane doświadczenie w publikowaniu wyników badań w renomowanych zagranicznych czasopismach i wydawnictwach naukowych.
 4. Udokumentowane doświadczenie w charakterze kierownika lub wykonawcy w krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych uzyskanych w trybie konkursowym.
 5. Udokumentowane odbycie przynajmniej miesięcznego stażu naukowego w renomowanym ośrodku zagranicznym.
 6. Udokumentowane doświadczenie w występowaniu z referatami na zagranicznych konferencjach naukowych.
 7. Udokumentowana działalność w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych.
 8. Znajomość prawniczego języka angielskiego w stopniu znakomitym (poziom C2) potwierdzona uzyskaniem stopnia naukowego na podstawie pracy napisanej w tym języku bądź publikacjami naukowymi w języku angielskim.
 9. Znajomość innego języka (niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) potwierdzona certyfikatem językowym będzie dodatkowym atutem.

 

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie badań naukowych w obszarze wpływu nowych technologii na proces karny zgodnie z celami IDN-Digital Justice.
 2. Publikowanie wyników prowadzonych badań w renomowanych międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach naukowych mając na celu realizację określonych wskaźników IDUB.
 3. Ubieganie się o zewnętrzne finansowanie badań w ramach postępowań konkursowych krajowych (np. NCN, NCBiR) oraz międzynarodowych (np. Horyzont Europa, ERC).
 4. Udział w międzynarodowych oraz krajowych konferencjach naukowych (prezentacja i popularyzacja badań prowadzonych przez kandydata).
 5. Udział w przygotowaniu konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez IDN-Digital Justice.

 

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy(pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
 7. Wykaz publikacji naukowych za okres nie dłuższy niż 10 lat, dotychczasowych osiągnięć w zakresie uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków uzyskanych w postępowaniach konkursowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 10. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Szczegółowych informacji udziela kierownik IDN – Centrum Digital Justice – dr Karolina Kremens, LL.M., mail: .

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.124.IDN-CDJ.WPAE.AW”.

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora.
  W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji albo do czasu przedawnienia roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych;
  3. sprzeciwu, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz danych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym pracodawcy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

PDFOświadczenie dot. miejsca pracy.pdf (257,41KB)
PDFOświadczenie - art. 113.pdf (240,21KB)
PDFOświadczenie dot. dyscypliny naukowej NA UWr.pdf (64,10KB)
PDFKwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.pdf (89,35KB)