Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs nr 113.2023.KPME.WPAE.AH na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Konkurs numer 113.2023.KPME.WPAE.AH z dnia 08.08.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 07.09.2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.10.2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.11.2023 r.

Okres zatrudnienia: czas określony z możliwością przedłużenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Płynna znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zróżnicowanych zajęć dydaktycznych w tym języku.
 2. Płynna znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zróżnicowanych zajęć w tym języku. Potwierdzona znajomość kolejnego języka obcego jest dodatkową zaletą braną pod uwagę przy ocenie wniosku.
 3. Umiejętności i doświadczenie umożliwiające realizację dydaktyki w zakresie prawa międzynarodowego publicznego na uniwersyteckich studiach prawniczych i administracyjnych wynikające w szczególności z uczestnictwa w seminarium magisterskim z tego przedmiotu, przygotowania pracy magisterskiej z tego zakresu, bezpośredniego nauczania prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zaawansowanych technik kształcenia, np. w formie symulacji postępowań przed sądami międzynarodowymi, czy uczestnictwa w ponadkrajowych formach kształcenia. Prowadzenie badań naukowych z zakresu prawa międzynarodowego publicznego potwierdzonych publikacjami jest dodatkową zaletą braną pod uwagę przy ocenie wniosku.

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, w tym prawa Unii Europejskiej (ćwiczenia, wykłady, seminaria). 
 2. Uczestnictwo w realizacji dalszych zadań dydaktycznych i organizacyjnych Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (przygotowanie materiałów dydaktycznych, sylabusów poszczególnych przedmiotów, udział w egzaminach pisemnych, przygotowywanie i prowadzenie spotkań i konferencji, wsparcie pracy studenckiego koła naukowego lub innych inicjatyw, projektów studenckich,  w tym krajowych czy międzynarodowych konkursów, uczestniczenie w pracach wydziałowych organów, itp.).

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub stopnia naukowego doktora nauk prawnych.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 6. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 7. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 8. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „asystent.113.KPME.WPAE.AH”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora.
  W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji albo do czasu przedawnienia roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych;
  3. sprzeciwu, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz danych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym pracodawcy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.