Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego
Instytutu Nauk Administracyjnych
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

 

 

 

Konkurs numer 110.2023.ZPPG.WPAE.AW z dnia 24.07.2023 r.

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

 • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki prawne
 • w dziedzinie: nauki społeczne

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 23.08.2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 20.02.2024 r.

Okres zatrudnienia: czas określony (2 lata)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Kandydat powinien legitymować się stopniem doktora nauk prawnych, preferowany jest doktorat z zakresu publicznego prawa gospodarczego.
 2. Powinien specjalizować się w zakresie publicznego prawa gospodarczego (w szczególności w obszarze prawa zamówień publicznych) oraz posiadać dorobek naukowy w tym zakresie.
 3. Powinien posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminarium w dziedzinie publicznego prawa gospodarczego, w tym także w zakresie prawa zamówień publicznych oraz zarządu mieniem publicznym.
 4. Niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego.
 5. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w języku angielskim.
 6. Kandydat powinien także wykazać się doświadczeniem w pracy organizacyjnej, w tym w zakresie organizacji konferencji naukowych.

W ocenie kandydatur zostaną wzięte pod uwagę również:

 1. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne zdobyte w ramach prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych, doświadczenie w opiece nad organizacjami lub kołami studenckimi, a także doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zawodów prawniczych (sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik).
 2. Cenione będą również publikacje obcojęzyczne, a także członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych (w szczególności zagranicznych).
 3. Atutem będą także opinie o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzone (nie wcześniej niż 6 miesięcy przez ogłoszeniem Konkursu) przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

 

Zakres obowiązków

W obszarze badawczym

 1. Przygotowywanie i redagowanie tekstów naukowych z zakresu nauk prawnych.
 2. Czynne i bierne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 3. Zaangażowanie w prace prowadzone w ramach projektów badawczo-naukowych.

W obszarze dydaktycznym

 1. Prowadzenie (w języku polskim i angielskim) wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów na studiach realizowanych w Uniwersytecie Wrocławskim (w szczególności na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii).
 2. Opracowywanie materiałów dydaktycznych.
 3. Przygotowywanie sylabusów przedmiotów.
 4. Opieka nad studenckimi kołami naukowymi, projektami, studentami uczestniczącymi w konkursach.

W obszarze organizacyjnym

 1. Zaangażowanie w organizację konferencji i innych przedsięwzięć naukowych.
 2. Uczestnictwo we współpracy z partnerami zewnętrznymi Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.
 3. Członkostwo w komisjach i zespołach wydziałowych i uniwersyteckich.
 4. Pełnienie funkcji kierownika studiów podyplomowych.

 

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
 7. Wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć  na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 10. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

 

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.110.ZPPG.WPAE.AW”.

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora.
  W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji albo do czasu przedawnienia roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych;
  3. sprzeciwu, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz danych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym pracodawcy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

PDFOświadczenie dot. miejsca pracy.pdf (257,41KB)
PDFOświadczenie - art. 113.pdf (240,21KB)
PDFOświadczenie dot. dyscypliny naukowej NA UWr.pdf (64,10KB)
PDFKwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.pdf (89,35KB)