Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Psychologii Osobowości w Instytucie Psychologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy
w Zakładzie Psychologii Osobowości w Instytucie Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

 

Konkurs numer 106.2023.ZPO.WNHP.AH z dnia 10 lipca 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Psychologii Osobowości, Instytut Psychologii

Stanowisko: wykładowca

Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: od 10.07.2023 r. do 09.08.2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2023 r.

Okres zatrudnienia:  od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Dyplom magistra psychologii.
 2. Udokumentowany dorobek publikacyjny z ostatnich 3 lat.
 3. Minimum 3 lata doświadczenia dydaktycznego w kształceniu na kierunku psychologia potwierdzonego zaświadczeniem z uczelni wyższej.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii różnic indywidualnych, psychologii rozwoju człowieka, wybranych elementów psychologii rozwojowej i wychowawczej, psychopatologii rozwoju, psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży, podstaw diagnostyki psychologicznej.
 5. Doświadczenie praktyczne w zawodzie psychologa w zakresie diagnozy, terapii, psychoedukacji dzieci i młodzieży. 
 6. Gotowość do pracy organizacyjnej (np. jako opiekun praktyk zawodowych, w zakresie pracy w komisjach uczelnianych).
 7. Dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku w trybie dziennym i wieczorowym, tj. od godz. 8.00 do godz. 21.00).
 8. Kompetencje przydatne w działalności organizacyjnej i gotowość do pracy na rzecz promocji Instytutu Psychologii UWr.
 9. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 10. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 11. Komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.

Zakres obowiązków (odpowiednio w obszarze dydaktycznym i organizacyjnym):

 1. Prowadzenie zajęć z zakresu psychologii różnic indywidualnych, psychologii rozwoju człowieka, wybranych elementów psychologii rozwojowej i wychowawczej, psychopatologii rozwoju, psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży, podstaw diagnostyki psychologicznej oraz innych pokrewnych, wynikających z bieżących potrzeb Instytutu Psychologii UWr.
 2. Praca na rzecz Instytutu Psychologii UWr w zakresie opiekuna praktyk zawodowych, uczestniczenia w komisjach uczelnianych.
 3. Praca na rzecz Instytutu Psychologii UWr w zakresie organizacji spotkań, sympozjów, konferencji afiliowanych przez Instytut Psychologii UWr.
 4. Działania popularyzatorskie i promujące Instytut Psychologii UWr.

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ((pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
 4. Zaświadczenia o min. 3 latach doświadczenia dydaktycznego na kierunku psychologia na uczelni wyższej.
 5. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 6. Spis publikacji kandydata z okresu ostatnich 3 lat.
 7. Autoreferat zawierający opis dotychczasowych doświadczeń praktycznych, działalności naukowej, organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 8. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 9. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „wykładowca.106.ZPO.WNHP”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora.
  W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji albo do czasu przedawnienia roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych;
  3. sprzeciwu, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz danych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym pracodawcy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.