Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Biologicznej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Biologicznej na Wydziale Biotechnologii

 

 

Konkurs nr 94.2023.ZChB.WB.AH z dnia 26 czerwca 2023 r.

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Chemii Biologicznej, Wydział Biotechnologii

Stanowisko: asystent

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna

w dyscyplinie/dyscyplinach inżynieria biomedyczna/biotechnologia

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych/nauk ścisłych i przyrodniczych

Termin składania dokumentów: 6 września 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa września 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Okres zatrudnienia: czas określony (zastępstwo)

Wymiar etatu: 7/8

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 3. Tytuł magistra w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub pokrewny w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej
 4. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 5. Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych.
 6. Zainteresowania naukowe związane z chemią bionieorganiczną, biologią molekularną, proteomiką metalobiałek (w tym metalotionein), badaniem metalobiałek w kontekście zależności sekwencja-struktura-funkcja, rolą jonów metali w funkcjonowaniu organizmu.
 7. Wymagane doświadczenie w otrzymywaniu białek rekombinowanych i peptydów (przygotowanie konstruktów, nadprodukcja białek w systemie bakteryjnym, synteza chemiczna peptydów na nośniku stałym, modyfikacje ortogonalne peptydów i białek, oczyszczanie peptydów i białek z użyciem różnych technik chromatograficznych). 
 8. Wymagane doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii, biofizyki, chemii bionieorganicznej, znajomość metod badania metalobiałek oraz oddziaływań białko-białko, w tym doświadczenie w pracy z technikami spektroskopowymi w charakterystyce metalobiałek, między innymi CD, fluorymetria oraz spektrometria mas.
 9. Doświadczenie w badaniu stabilności termodynamicznej metalobiałek oraz wyznaczaniu stałych oddziaływań metal-białko.
 10. Doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biologii molekularnej (techniki inżynierii genetycznej takie jak klonowanie molekularne, PCR) oraz umiejętność pracy z liniami komórkowymi (przygotowanie konstruktów, transfekcja, wyprowadzenie linii) wraz z metodami analizy białek (western blotting, cytometria przepływowa).
 11. Umiejętność prezentacji własnych dokonań potwierdzona udokumentowanymi wystąpieniami na forum międzynarodowym.
 12. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w dziedzinie biochemii, chemii lub biofizyki.
 13. Umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

W obszarze badawczym:

 1. Prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników.
 2. Przygotowywanie raportów.
 3. Uczestnictwo w zebraniach i konferencjach naukowych.
 4. Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 5. Przygotowywanie publikacji naukowych.

W obszarze dydaktycznym:

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu chemii biofizycznej ,
 2. nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie.

W obszarze organizacyjnym:

 1. Aktywne uczestnictwo w zebraniach zakładowych/wydziałowych.
 2. Udział w organizacji pracy zakładu.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 7. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 8. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 9. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 10. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 11. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „asystent.94.ZBCh.WB”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem. 

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora. 

W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji albo do czasu przedawnienia roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych; 

- sprzeciwu, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz danych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym pracodawcy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.