Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inżynierii Białka

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii

 

 

Konkurs nr 88.2023.ZIB.WB.AH z dnia 14 czerwca 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna:

 • w dyscyplinie: nauki medyczne
 • w dziedzinie: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 1 października 2023 r.

Termin składania dokumentów: 14 lipca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa września 2023 r.

Okres zatrudnienia: do ustalenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 3. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych dyscyplin.
 4. Wyróżniający dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej dwie pierwszoautorskie publikacje eksperymentalna w międzynarodowym czasopiśmie z IF powyżej 5 i przynajmniej jedna pierwszoautorska praca przeglądowa w międzynarodowym czasopiśmie z IF powyżej 5).
 5. Udokumentowana umiejętność pozyskiwania środków na badania ze źródeł zewnętrznych.
 6. Doświadczenie w prowadzeniu badań jako wykonawca przynajmniej jednego wysokobudżetowego projektu badawczego (powyżej 1 mln PLN).
 7. Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i opracowywaniu projektów naukowych.
 8. Zainteresowania naukowe związane z inżynierią białka (w szczególności związane z kontrolowaną oligomeryzacją białek, przygotowaniem koniugatów cytotoksycznych do precyzyjnego zabijania komórek nowotworowych), biologią komórki, rolą czynników wzrostowych i ich receptorów (w szczególności FGF/FGFR, HER2), przekazywaniem sygnału w komórce, internalizacją, oddziaływaniem białko-białko, apoptozą, migracją komórek, charakteryzacją koniugatów cytotoksycznych (stabilność, endocytoza, testy toksyczności).
 9. Znajomość metod biochemii, biologii molekularnej (w tym klonowania, mutagenezy), nadprodukcji i oczyszczania białek rekombinowanych, analizy fizykochemicznej białek, biologii komórkowej (w tym analiz przekazywania sygnału w komórce, proliferacji i pomiarów postępu procesu apoptozy, migracji komórek, mikroskopii fluorescencyjnej).
 10. Udokumentowane aktywne uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, kursach i innych formach wspierających rozwój naukowy.
 11. Motywacja do pracy naukowej.
 12. Doświadczenie w pracy dydaktycznej i opiece naukowej nad doktorantami i studentami studiów licencjackich lub magisterskich.
 13. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.

Zakres obowiązków

W obszarze badawczym

 1. Prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników.
 2. Przygotowywanie raportów.
 3. Uczestnictwo w zebraniach i konferencjach naukowych.
 4. Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i  międzynarodowym.
 5. Przygotowywanie publikacji naukowych.
 6. Przygotowanie wniosków grantowych.
 7. Kierowanie projektami badawczymi.
 8. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach popularyzujących naukę.

 

W obszarze dydaktycznym

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii, inżynierii białka, biotechnologii, enzymologii.
 2. Opieka naukowa nad doktorantami (jako promotor pomocniczy).
 3. Nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie.

W obszarze organizacyjnym

 1. Aktywne uczestnictwo w zebraniach zakładowych/wydziałowych.
 2. Udział w organizacji pracy zakładu.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora .
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 7. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 8. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 9. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 10. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.88.ZIB.WB”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem. 

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora. 

W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji albo do czasu przedawnienia roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych; 

- sprzeciwu, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz danych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym pracodawcy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.