Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Literatury Romantyzmu w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Literatury Romantyzmu w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego

 

 

Konkurs nr 85.2023.ZHLR.IFP.WF.AH z dnia 7 czerwca 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Historii Literatury Romantyzmu, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna

w dyscyplinie/dyscyplinach: literaturoznawstwo

w dziedzinie: nauki humanistyczne

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 1 października 2023 r.

Termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2023 r.

Okres zatrudnienia: 2 lata z możliwością przedłużenia

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Dyplom doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
 2. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym profesjonalne prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym profesjonalne prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 4. Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej, min. 350 h dydaktycznych.
 5. Gotowość do współpracy międzyzakładowej w ramach Instytutu Filologii Polskiej (np. z Zakładem Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej oraz z Zakładem Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski).
 6. Dorobek naukowy w zakresie historii literatury XIX w.
 7. W związku z działalnością (w ramach Zakładu Historii Literatury Romantyzmu) Pracowni Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską, Kandydat (Kandydatka) powinien w swym dorobku przedstawić prace wpisujące się w badania nad topiką góroznawczą, jak również twórczością pisarzy związanych z szeroko pojętym pisarstwem i działalnością kulturalną związaną z tematyką górską.
 8. Profesjonalne przygotowanie do prowadzenia zajęć znajdujących się w agendzie Zakładu Historii Literatury Romantyzmu  Filologia polska, Krytyka i praktyka tekstu.
 9. Doświadczenie i gotowość do podejmowania aktywności popularyzatorskich (współpraca z muzeami i innymi instytucjami kultury).
 10. Gotowość do podejmowania aktywności i rozwijania Zakładu Historii Literatury  Romantyzmu.

Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Zakładu Historii Literatury Romantyzmu: praktyczne doświadczenie lub przebyte szkolenie w zakresie pozyskiwania grantów naukowych; umiejętność posługiwania się i wykorzystywania nowych technologii pomocnych w dydaktyce; udokumentowaną umiejętność samodzielnego układania sylabusów autorskich zajęć fakultatywnych z zakresu wiedzy o historii literatury XIX w.; umiejętności organizacyjne.

Zakres obowiązków (odpowiednio w obszarze badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym):

 1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie historii literatury XIX w.
 2. Podejmowanie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych wynikających z zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej oraz Zakładzie Historii Literatury Romantyzmu.
 3. Aplikowanie o projekty i granty badawcze.
 4. Inicjowanie nowych kontaktów naukowo-badawczych z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
 5. Wypełnianie innych, w tym organizacyjnych, obowiązków wskazanych przez dyrekcję Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownika Zakładu Historii Literatury Romantyzmu.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu naukowego doktora.
 4. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 5. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 6. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Oświadczenie – artykuł 113).
 7. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 9. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 10. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.85.ZHLR.IFP.WF”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem. 

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora. 

W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji albo do czasu przedawnienia roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych; 

- sprzeciwu, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz danych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym pracodawcy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.