Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

 

Konkurs nr 84.2023.ZPWP.WNHP z dnia 6 czerwca 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nazwa stanowiska: wykładowca

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: dydaktyczna

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 1 października 2023 r.

Termin składania dokumentów: 31 lipca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2023 r.

Okres zatrudnienia: 3 lata

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 3. Wykształcenie wyższe pedagogiczne – stopień magistra uzyskany na kierunku pedagogika.
 4. Doświadczenie zawodowe (min. 5-letnie) nabyte w placówkach edukacyjnych i pomocowych na stanowisku pedagoga lub terapeuty pedagogicznego, lub nauczyciela wspomagającego, w tym doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzeniu wczesnego wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunkach pedagogicznych z zastosowaniem innowacyjnych koncepcji i metod pracy w obszarze terapii pedagogicznej.
 6. Potwierdzone dyplomami i certyfikatami dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej nabyte w toku studiów podyplomowych, szkoleń i innych form doskonalenie zawodowego.
 7. Doświadczenie w organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach edukacyjnych i innych świadczących pedagogiczne wsparcie w zakresie terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się.
 8. Doświadczenie w organizacji i realizacji projektów edukacyjnych/społecznych/terapeutycznych.
 9. Dodatkowym walorem będzie posiadanie doświadczenia w realizacji projektów badawczych, udział w konferencjach tematycznych, a także autorstwo/współautorstwo publikacji naukowych i popularnonaukowych w zakresie terapii pedagogicznej.

Zakres obowiązków (odpowiednio w obszarze dydaktycznym i organizacyjnym):

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu terapii pedagogicznej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innych zgodnych z kompetencjami osoby zatrudnionej oraz z potrzebami dydaktycznymi Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.
 2. Aktywne uczestniczenie w działalności organizacyjnej Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Instytutu Pedagogiki.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra w zakresie pedagogiki.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Oświadczenie – artykuł 113).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 7. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „wykładowca.84.ZPWP.WNHP”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem. 

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora. 

W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji albo do czasu przedawnienia roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych; 

- sprzeciwu, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz danych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym pracodawcy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.