Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Muzeum Przyrodniczym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Muzeum Przyrodniczym, Wydział Nauk Biologicznych

 

Konkurs nr 77.2023.MP.WNB z dnia 31 maja 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Muzeum Przyrodnicze, Wydział Nauk Biologicznych

Nazwa stanowiska: asystent

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna:

 • w dyscyplinie: nauki biologiczne
 • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 1 października 2023 r.

Termin składania dokumentów: 30 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2023 r.

Okres zatrudnienia: dwa lata

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

 1. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona będzie takie zajęcia prowadziła).
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 3. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, uznawany w Polsce.
 4. Zainteresowania badawcze wpisujące się w działalność muzeum przyrodniczego, doświadczenie w pracy kuratorskiej z kolekcjami naukowymi.
 5. Udokumentowany dorobek naukowy w czasopismach indeksowanych na Thomson Scientific Master Journal List, z zakresu zoologii kręgowców (zwłaszcza z herpetologii), w tym ocenianych na co najmniej 100 punktów MNiSW w ostatnich pięciu latach.
 6. Kierowanie lub udział w realizacji projektów badawczych, w tym międzynarodowych.
 7. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim, a także w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z młodzieżą szkolną; kierowanie lub udział w projektach (grantach) dydaktycznych.
 8. Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za kandydatem będą:

 1. Posługiwanie się oprogramowaniem dedykowanym analizie filogenetycznej i statystycznej.
 2. Znajomość technik laboratoryjnych biologii molekularnej.
 3. Naukowa współpraca zagraniczna.
 4. Uprawnienia nauczycielskie.
 5. Doświadczenie w projektowaniu programów studiów.
   

Zakres obowiązków

W obszarze badawczym

 1. Indywidualne badania naukowe w zakresie zoologii kręgowców z wykorzystaniem zasobów kolekcji muzeum.
 2. Udział w zespołowych badaniach w ramach projektów prowadzonych przez Muzeum Przyrodnicze.
 3. Udział w konferencjach naukowych.
 4. Opieka kuratorska nad częścią kolekcji naukowej Muzeum Przyrodniczego UWr

W obszarze dydaktycznym

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w Muzeum Przyrodniczym i w innych jednostkach WNB, w tym dla studentów zagranicznych w języku angielskim.
 2. Projektowanie i prowadzenie autorskich przedmiotów rozszerzających ofertę dydaktyczną Muzeum Przyrodniczego dla studentów.
 3. Sprawowanie opieki nad studentami wykonującymi prace dyplomowe i praktyki.
 4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży wszystkich poziomów edukacyjnych w ramach lekcji muzealnych i innych programów edukacyjnych WNB.
 5. Nadzór merytoryczny nad częścią wystaw muzeum.

 

W obszarze organizacyjnym

 1. Zaangażowanie w prace ciał kolegialnych i komisji w strukturze Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Udział w organizacji wystaw czasowych i innych aktywności Muzeum Przyrodniczego we współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy  (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 7. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 8. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 9. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 10. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „asystent.77.MP.WNB”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem. 

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora. 

W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji albo do czasu przedawnienia roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych; 

- sprzeciwu, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz danych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym pracodawcy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.