Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Człowieka

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych

 

Konkurs nr 75.2023.ZBC.WNB.AH z dnia 25 maja 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

 • w dyscyplinie: nauki biologiczne
 • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze

Liczba etatów: 1

Okres zatrudnienia: czas określony z możliwością przedłużenia

Termin składania dokumentów: 31.08.2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28.09.2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2023

Wymiar etatu: pełny

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydata wymagane jest:

 1. Tytuł doktora w zakresie biologii lub w pokrewnych dyscyplinach np. związanych z biologią człowieka, biologiczną antropologią, ekologią behawioralną człowieka, fizjologią człowieka czy ewolucyjnym podejściem w naukach zajmujących się człowiekiem.
 2. Udokumentowany dorobek naukowy związany z badaniami nad człowiekiem w zakresie np. biologii człowieka, antropologii biologicznej, ekologii człowieka, biologicznych uwarunkowań ludzkich zachowań, przy czym wymagane są publikacje naukowe znajdujące się na najnowszej liście A  MEN.
  Istotna przy tym jest aktywność naukowa kandydata w ostatnich kilku latach, a zakres tematyczny publikacji powinien mieścić się w dyscyplinie nauki biologiczne.
 3. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne.
 4. Co najmniej 3 miesięczny staż pracy na stanowisku asystenta lub adiunkta.
 5. Dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.
 6. Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z badaniami naukowymi w naukach biologicznych lub medycznych.

Zakres obowiązków

Badawczym:

 1. Prowadzenie badań naukowych realizowanych w Zakładzie w zakresie szeroko rozumianej biologii człowieka.

Dydaktycznym:

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (np. ćwiczeń, laboratoriów) dla studentów UWr.

Organizacyjnym:

 1. Udział w aktywnościach organizacyjnych Zakładu, udział w festiwalach naukowych.

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora (z kopią dyplomu magistra).
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 7. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat (wraz z liczbą punktów za publikację).
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji  (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 10. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt.75.ZBC.WNB”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem. 
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl . 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora. W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa. 
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji. 
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże     uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.