Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta (stażysty post-doc) w Zespole Chemii Porfiryn i Porfirynoidów

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (stażysty post-doc) 
Zespole Chemii Porfiryn i Porfirynoidów
na Wydziale Chemii

 

Konkurs nr 64.2023.ZCHPP.WCH.AW z dnia 16.05.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zespół Chemii Porfiryn i Porfirynoidów, Wydział Chemii

Nazwa stanowiska: adiunkt (stażysta post-doc)

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcza

 • w dyscyplinie: nauki chemiczne (chemia organiczna)
 • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze

Wymiar etatu: pełny

Okres zatrudnienia: 24 miesiące

Termin składania dokumentów: 30.06.2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2023 r.

Wynagrodzenie: 11 600 zł (6 400 zł po potrąceniach)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Metalokarbaporfirynoidy jako ligandy w kompleksach monomerycznych i oligomerycznych. Synteza, interakcje i kataliza.

Głównym celem projektu jest synteza i charakterystyka nowych metalokarbaporfirynoidów zawierających więcej niż jedno centrum  metaliczne zlokalizowane wewnątrz wnęki koordynacyjnej makrocyklu i na jego obwodzie. Zaprojektujemy i zsyntetyzujemy nowe układy, w których zewnętrzne niemakrocykliczne centrum metalu jest kontrolowane przez właściwości metalu koordynowanego wewnątrz, takie jak stopień utlenienia metalu, liczba koordynacji, właściwości donorowo-akceptorowe i steryczne liganda apikalnego itp. "Zewnętrzne" jony metali zostaną wybrane z uwzględnieniem potencjalnej aktywności katalitycznej ich kompleksów. Układy te będą modyfikowane w sposób kontrolowany w celu programowalne zmiany ich podstawowych cech, takich jak stabilność, właściwości elektronowe, równowagi spinowe, włąściwości elektrochemiczne, chiralność, a także ich zdolność do niekowalencyjnej i kowalencyjnej samoorganizacji. Dla niektórych nowych niepłaskich i chiralnych porfirynoidów będzie badana  aktywność katalityczna ich wolnych zasad.

 

Warunki konkursu

Wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci:

 1. Stopień doktora w zakresie syntetycznej chemii organicznej uzyskany nie wcześniej niż w 2014 roku.
 2. Osiągnięcia naukowe w zakresie syntetycznej chemii organicznej udokumentowane publikacjami recenzowanymi.
 3. Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu wieloetapowych syntez chemicznych, także w warunkach beztlenowych i na skalę miligramów.
 4. Doświadczenie w wykorzystaniu metod analitycznych do charakteryzowania związków organicznych, w tym spektroskopii NMR, spektrometrii mas.
 5. Doświadczenie w opiece nad studentami i (lub) doktorantami.
 6. Aktywny udział w badaniach naukowych i projektach badawczych, w tym międzynarodowych.
 7. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 8. Publikacje w międzynarodowych renomowanych czasopismach naukowych w ramach dyscypliny nauki chemiczne.


Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu NCN OPUS w zespole badawczym.
 2. Projektowanie i prowadzenie syntez chemicznych; charakteryzacja produktów; badania analityczne.
 3. Uczestnictwo w spotkaniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i innych wyjazdach naukowych.
 4. Udział w przygotowywaniu wniosków grantowych.
 5. Nadzór nad studentami i doktorantami.

 

Lista wymaganych dokumentów na potrzeby konkursu

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia i kryterium działalności organizacyjnej. 
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat. 
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisaćWyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Projektu, prof. dr hab. Piotra J. Chmielewskiego ().

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „post-doc 64.ZCHPP.WCH.AW”.

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora.
  W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.