Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko pracownika badawczego – asystenta w projekcie badawczym Horizon Europe w Zakładzie Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczego – asystenta w projekcie badawczym Horizon Europe „Borders Shaping Perceptions of European Societies (B-SHAPES)” (numer umowy 101095186) w Zakładzie Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych  

Konkurs nr 60.2023.ZSP.IS.WF.AH z dnia 11 maja 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Socjologii Pogranicza, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych  

Nazwa stanowiska: asystent

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczy

 • w dyscyplinie: nauki socjologiczne
 • w dziedzinie: nauki społeczne

Wymiar etatu: 40 %

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2023 r.

Termin składania dokumentów: 10 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2023 r.

Okres zatrudnienia: 12 miesięcy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego tytuł zawodowego w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (preferowane będą osoby z wykształceniem z zakresu nauk socjologicznych).
 2. Początkujący badacze/badaczki (first stage researchers); kategoria D w Horizon Europe (doktoranci lub osoby zatrudnione na stanowiskach badawczych nie wymagających posiadania doktoratu; preferowane dyscypliny: nauki socjologiczne).
 3. Zainteresowania badawcze w zakresie analizy dyskursu medialnego i socjologii pogranicza.
 4. Znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym analizę tekstów prasowych w tym języku; w przypadku osób, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, kompetencje językowe będą sprawdzone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie raportów, publikacji i wystąpień konferencyjnych w tym języku; kompetencje językowe mogą być udokumentowane wcześniejszymi doświadczeniami w tym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych), certyfikatem/zaświadczeniem językowym (poziom B2+) lub sprawdzone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Wysoka motywacja do pracy naukowej i gotowość realizacji badań empirycznych i udziału w pracach projektowych.

Zakres obowiązków

Asystent/-tka będzie pracować w projekcie badawczym pt. „Borders Shaping Perceptions of European Societies”, realizowanym w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa (numer umowy nr 101095186). Do jego/jej zadań należeć będzie:

 1. Gromadzenie, kodowanie i analiza danych medialnych dotyczących mniejszości polskiej w Czechach oraz lokalnego dyskursu na pograniczu polsko-niemieckim.
 2. Przegląd literatury przedmiotu dotyczących studiów nad granicami i pograniczami, kwestii mniejszości w Europie, populizmu.
 3. Udział w przygotowaniu raportów z analiz empirycznych.
 4. Udział w spotkaniach zespołu B-SHAPES w Uniwersytecie Wrocławskim i w ramach międzynarodowego konsorcjum.
 5. Archiwizacja danych zebranych w projekcie.

Warunki zatrudnienia

 1. Umowa o pracę w wymiarze 40 % etatu asystenta na okres 12 miesięcy.
 2. Wynagrodzenie w wysokości 40 % wynagrodzenia asystenta w Uniwersytecie Wrocławskim.
 3. Udział w aktywności międzynarodowego zespołu badawczego.
 4. Możliwość rozwoju naukowego.
 5. Udział w konferencjach naukowych i publikacjach zespołu.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
 4. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 5. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 6. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 7. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 8. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 9. List motywacyjny skierowany do kierowniczki projektu B-SHAPES w Uniwersytecie Wrocławskim (dr hab. Elżbiety Opiłowskiej, prof. UWr) z opisem posiadanych odpowiednich kwalifikacji i kompetencji wymaganych do realizacji zadań w projekcie.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów/kandydatki o przekazanie kopii wszystkich publikacji naukowych lub innych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „asystent.60.ZSP.IS.WNS.”.

W razie pytań dotyczących projektu lub procesu rekrutacji prosimy o kontakt z kierowniczką zespołu projektowego na Uniwersytecie Wrocławskim, dr hab. Elżbietą Opiłowską, prof. UWr (elzbieta.opilowska@uwr.edu.pl)

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy