Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zarządzania Finansami
Instytutu Nauk Ekonomicznych 
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Konkurs nr 56.2023.ZZF.WPAE.AW z dnia 10.05.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Zarządzania Finansami, Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: dydaktyczna

 • w dyscyplinie: ekonomia i finanse
 • w dziedzinie: nauki społeczne

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2023 r.

Okres zatrudnienia: czas określony, z możliwością przedłużenia

Termin składania dokumentów: 09.06.2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci:

 1. Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 2. Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie, w tym także w praktyce gospodarczej, umożliwiające prawidłową realizację zajęć dydaktycznych z zakresu finansów i rynku finansowego, w szczególności z przedmiotów: finanse międzynarodowe, rynki finansowe, inwestycje, instrumenty finansowe, podstawy finansów, zarządzanie finansami, analiza finansowa, metody oceny projektów gospodarczych, finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, bankowość, usługi finansowe w języku polskim i angielskim.
 3. Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.
 4. Doświadczenie w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 5. Gotowość do pracy organizacyjnej i kompetencje organizacyjne w zakresie organizacji dydaktyki, pracy w komisjach uczelnianych, organizacji spotkań, sympozjów, konferencji.
 6. Dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 7. Elastyczność w kreowaniu, przygotowaniu i realizacji nowych typów zajęć dydaktycznych.
 8. Kompetencje przydatne w działalności promocyjnej i gotowość do pracy na rzecz promocji Instytutu Nauk Ekonomicznych UWr.
 9. Kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.


Zakres obowiązków

W obszarze dydaktycznym:

 1.  Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych  związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie finansów i rynku finansowego oraz innych pokrewnych, wynikających z bieżących potrzeb Instytutu Nauk Ekonomicznych, w wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta dydaktycznego, zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności z przedmiotów: finanse międzynarodowe, rynki finansowe, inwestycje, instrumenty finansowe, podstawy finansów, zarządzanie finansami, analiza finansowa, metody oceny projektów gospodarczych, finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, bankowość, usługi finansowe w języku polskim i angielskim.

W obszarze organizacyjnym:

 1. Aktywność organizacyjna na Wydziale i w Instytucie, wykonywanie pracy organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu, w tym udział w organizacji konferencji naukowych, seminariów, spotkań, sympozjów,  afiliowanych przez Instytut.
 2. Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją, organizacją i usprawnianiem procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych.
 3. Działania promujące Instytut Nauk Ekonomicznych.

 

Lista wymaganych dokumentów na potrzeby konkursu

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra i stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji dydaktyki i popularyzacji nauki.
 6. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisaćWyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Szczegółowych informacji udziela dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr (email: ).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt dydaktyczny 56.ZZF.WPAE.AW.

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.