Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta (etat badawczo-dydaktyczny) w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (etat badawczo-dydaktyczny) w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Konkurs nr 51.2023.ZZP.WNZKŚ.ER z dnia 8 maja 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Nazwa stanowiska: asystent

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawczo-dydaktyczna

 • w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • w dziedzinie: nauki społeczne

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Okres zatrudnienia: czas określony od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.

Termin składania dokumentów: 7 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec/lipiec 2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydata wymagane jest:

 1. Tytuł doktora z zakresu (dyscyplina naukowa): geografia, geografia człowieka, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, gospodarka przestrzenna.
 2. Zakres prowadzonych badań pozwalający na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu zagadnień związanych z: geografią, gospodarką przestrzenną, rozwojem regionalnym; wykorzystaniem metod analizy i prezentacji danych przestrzennych.
 3. Publikacje naukowe z zakresu: geografia człowieka, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego.
 4. Czynny udział w konferencjach naukowych.
 5. Udokumentowane udziały w kursach, szkoleniach, stażach, projektach z zakresu: geografii człowieka, geografii społeczno–ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, gospodarki przestrzennej.
 6. Umiejętność obsługi i wykorzystania oprogramowania GIS (Geograficzne Systemy Informacji).
 7. Predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych i zajęć terenowych.
 8. Doświadczenie w samodzielnym oraz zespołowym prowadzeniu badań naukowych w terenie.
 9. Inne formy aktywności naukowej, zawodowej oraz aplikacyjnej (stypendia, nagrody).
 10. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 11. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.

Zakres obowiązków

 1. W obszarze badawczym: samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych, inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego.
 2. W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych, współpraca z Kołem Naukowym kierunku Gospodarka przestrzenna, udział w organizacji procesu kształcenia.
 3. W obszarze organizacyjnym: aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Zagospodarowania Przestrzennego (m. in. organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 7. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „asystent51.2023.ZZP.WNZKŚ”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail iod@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.