Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Instytucie Matematycznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta lub asystenta w Instytucie Matematycznym na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Konkurs nr 23.2023.IM.WMI.AH z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Matematyczny, Wydział Matematyki i Informatyki

Stanowisko: adiunkt lub asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań:

 • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • dyscyplina: matematyka.

Liczba etatów: 8 (w tym 2 – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępowania nieobecnego pracownika)

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 25 maja  2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Okres zatrudnienia: 6 etatów: umowa na czas określony (max. 4 lata) z możliwością przedłużenia,  2 etaty - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępowania nieobecnego pracownika na okres jednego roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydatów na stanowisko adiunkta wymagane jest:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych.
 2. Bardzo dobry dorobek naukowy.
 3. W przypadku ponownego zatrudnienia na stanowisku adiunkta: aktywność naukowa po uzyskaniu doktoratu, wskazująca na perspektywy uzyskania habilitacji.
 4. Aktywność w staraniach o granty.
 5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Od kandydatów na stanowisko asystenta wymagane jest:

 1. Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie.
 2. Udokumentowany dorobek naukowy (praca doktorska lub jej część, recenzje pracy doktorskiej lub opinie o stopniu jej zaawansowania, prace opublikowane, informacja o pracach przyjętych do druku).
 3. W przypadku, gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona celem powołania recenzentów.
 4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Zakres obowiązków

 1. W obszarze badawczym: prowadzenie badań, uczestnictwo w zebraniach naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, aplikowanie o granty.
 2. W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych, promotorstwo prac licencjackich, magisterskich.
 3. W obszarze organizacyjnym: praca w uniwersyteckich organach kolegialnych, komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych, organizacja i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy),
 2. życiorys,
 3. kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra (asystent) lub stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego (adiunkt),
 4. oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy: (Oświadczenie dot. miejsca pracy),
 5. deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin ( Deklaracja dot. dyscypliny naukowej ),
 6. autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata,
 7. spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat,
 8.  elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku,
 9. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
 10. spis nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe opinie o kandydacie. Dodatkowe opinie recenzentów będą traktowane jako poufne, tzn. dostępne tylko dla członków Komisji Konkursowej,
 11. tylko w przypadku aplikowania na stanowisko adiunkta: co najmniej dwa listy rekomendujące kandydata od uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób spoza Polski, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej na adres prof. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego: dziekan.wmi@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy,
 12. w przypadku pytań dotyczących dokumentacji wymaganej w procesie rekrutacji należy kontaktować się z zastępcą Przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Grzegorzem Karchem: Grzegorz.Karch@uwr.edu.pl

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt IM WMI 23” (w przypadku adiunkta) lub „asystent IM WMI 23” (w przypadku asystenta).

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.