Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Instytutu Politologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta badawczo- dydaktycznego w Zakładzie Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa  Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Konkurs nr 39.2023.ZKSD.WNS.AH z dnia 25 kwietnia 2023 r.

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa, Instytut Politologii

Nazwa stanowiska: adiunkt                                                            

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:

badawczo-dydaktyczne

 • W dyscyplinie: nauki o polityce i administracji,
 • w dziedzinie: nauki społeczne

Wymiar etatu: pełny

Termin składania ofert: do 25 maja 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do  30 września 2023 r.

Okres zatrudnienia: czas określony 1 października 2023 r. – 30 września 2026 r., z możliwością przedłużenia.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu:

1. Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych  w dyscyplinie nauk o polityce i administracji Preferowany będzie dorobek z zakresu nauk o polityce i administracji odpowiadający kierunkom badań realizowanych w jednostce, w której ogłoszony został konkurs.

2. Znaczący dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce i administracji obejmujący publikacje z wykazu czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji i wydawnictw znajdujących się na listach MNiSW i MEiN dotyczący w szczególności komunikowania społecznego, komunikowania politycznego, systemów medialnych, mediów masowych i społecznościowych, public relations i marketingu, metodologii badań  empirycznych dotyczących współczesnych mediów.

3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniem współpracy międzynarodowej, pełnieniem funkcji wymagającej znajomości języka angielskiego lub potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.

4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.

5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności naukowej lub uczestnictwo w projektach badawczych, jako kierownik lub uczestnik/wykonawca.

6. Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.

7. Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.

8. Doświadczenie w realizacji projektów społecznych we współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

9. Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych  związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla  stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Politologii UWr.

3. Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o polityce i administracji w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i  międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.

4. Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki WNS.

5. Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu, jak i jej organizowanie.

6. Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Wymagane dokumenty

1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy).
2. Życiorys.
3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,
4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. miejsca pracy).
5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
7. Wykaz  publikacji kandydata/ki za okres nie dłuższy niż 10 lat.
8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
9. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres robert.alberski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
10. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii wszystkich publikacji naukowych lub innych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „39.2023.ZKSD.WNS.”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

.