Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny

 

Konkurs nr 42.2023.ZTiG.IFG.WF.AH z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny

Nazwa stanowiska: asystent

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna:

 • w dyscyplinie: językoznawstwo (translatoryka)
 • w dziedzinie: nauki humanistyczne

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Termin składania dokumentów: 17 maja 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2023

Okres zatrudnienia: czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

1. Posiadanie tytułu magistra/stopnia doktora w zakresie nauk humanistycznych;

2. Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie translatoryki.

3. Udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie tłumaczeń (polsko-niemieckich i niemiecko-polskich) na poziomie akademickim.

4. Znajomość języka polskiego, niemieckiego i angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w obszarze dydaktyki akademickiej i w dyskursie naukowym;

5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Zakładu Translatoryki i Glottodydaktyki: udokumentowane badania translatoryczne, wysoko rozwiniete kompetencje w zakresie translodydaktyki akademickiej.

Zakres obowiązków

W obszarze badawczym:

 1. Prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych w zakresie translatoryki.

W obszarze dydaktycznym:

 1. Prowadzenie zajęć z zakresu tłumaczeń, tekstów specjalistycznych i użytkowych, praktycznej nauki języka niemieckiego.

W obszarze organizacyjnym:

 1. Udział w pracach przy organizacji konferencji naukowych, pracach redakcyjnych przy publikacjach naukowych, działalności popularyzującej naukę, w pracach organizacyjnych w ramach Zakładu Translatoryki i Glottodydaktyki.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie dyplomu magistra lub dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 7. Informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
 8. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 9. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 10. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 11. Wskazanie nazwiska i adresu mailowego jednego uczonego ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmującego stanowisko porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizującego się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, który gotowy będzie przesłać list rekomendacyjny na rzecz kandydata. List rekomendujący kierowany jest drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej na adres bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 12. Projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu ‘translatoryka’.
 13. Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „asystent.42.ZTG.IFG.WF”.

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy