Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii Sztuki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Konkurs nr 24.2023.IHS.WNHP.AH z dnia 30 marca 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 2

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna

 • w dyscyplinie: nauki o sztuce
 • w dziedzinie: nauki humanistyczne

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 1 października 2023 r.

Termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj-czerwiec 2023

Okres zatrudnienia: na 2 lata (z możliwością przedłużenia po upływie tego okresu)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Znajomość języka  polskiego  w  stopniu  umożliwiającym prowadzenie zajęć  dydaktycznych w tym języku.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 3. Legitymowanie się dyplomem doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie Nauk o sztuce lub Historii sztuki. Będą uwzględniane zgłoszenia osób legitymujących się dyplomem doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie Nauk o kulturze i religii lub Kulturoznawstwa, o ile osoby te będą posiadały również dyplom co najmniej licencjacki lub magisterski z zakresu Nauk o sztuce lub Historii sztuki.
 4. Legitymowanie się opublikowaniem w ciągu ostatnich pięciu lat monografii naukowej lub co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny Nauki o Sztuce i znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism.
 5. W ciągu ostatnich pięciu lat uzyskanie, prowadzenie lub uczestniczenie w grancie krajowym jednej ze wskazanych instytucji (MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR, FNP) albo uzyskanie równoważnego wsparcia finansowego badań ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych lub złożenia przynajmniej jednej aplikacji w konkursach grantowych, która została oceniona pozytywnie (w przypadku znanej punktacji osiągnięcie minimum 70%) w ostatnim etapie oceny, ale nie zyskała dofinansowania z powodu braków środków.
 6. Posiadanie szczególnej znajomości historii sztuki nowoczesnej w zakresie chronologicznym od końca XVIII w. po czasy współczesne.
 7. Udokumentowana publikacjami działalność badawcza nad sztuką nowoczesną; wśród preferowanych obszarów badawczych jest historia architektury i/lub sztuka współczesna.
 8. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym oraz umiejętności w tym zakresie.

Zakres obowiązków

W obszarze badawczym:

 1. Prowadzenie badań skutkujących publikacjami o wysokim poziomie naukowym, w tym publikowanie w czasopismach i wydawnictwach, zapewniających uzyskiwanie wysokiej punktacji potrzebnej do ewaluacji dyscypliny.

W obszarze dydaktycznym:

 1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania poprzez występowanie o granty badawcze. Prowadzenie dydaktyki w ramach obowiązującego pensum.

W obszarze organizacyjnym:

 1. Uczestniczenie w razie potrzeby w pracach organizacyjnych Instytutu (rady, komisje, zespoły).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej.
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 7. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.24.IHS.WNHP”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy