Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Socjologii Pogranicza (projekt Horizon Europe)

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs 
na stanowisko
asystenta
w projekcie badawczym Horizon Europe
„Borders Shaping Perceptions of European Societies (B-SHAPES)” (numer umowy 101095186) 
w Zakładzie Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych

 

Konkurs nr 25.2023.ZSP.WNS z dnia 21 marca 2023 r.

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Socjologii Pogranicza, Instytut Socjologii

Nazwa stanowiska: asystent

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcza

 • w dyscyplinie: nauki socjologiczne
 • w dziedzinie: nauki społeczne

Wymiar etatu: 40%

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 czerwca 2023 r.

Okres zatrudnienia: 12 miesięcy

Termin składania dokumentów: 21 kwietnia 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2023 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego tytuł zawodowego w dziedzinie nauk społecznych (preferowane będą osoby z wykształceniem z zakresu nauk socjologicznych).
 2. Początkujący badacze/badaczki (first stage researchers); kategoria D w Horizon Europe (doktoranci lub osoby zatrudnione na stanowiskach badawczych nie wymagających posiadania doktoratu; preferowane dyscypliny: nauki socjologiczne).
 3. Doświadczenie w zakresie realizacji socjologicznych badań jakościowych (analiza danych jakościowych, gromadzenie i kodowanie dokumentów i tekstów medialnych, analiza dyskursu) udokumentowane w postaci publikacji i/lub wystąpień konferencyjnych.
 4. Zainteresowania badawcze w zakresie socjologii pogranicza, socjologii etniczności, socjologii Europy, udokumentowane w postaci publikacji i/lub wystąpień konferencyjnych.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie raportów, publikacji i wystąpień konferencyjnych w tym języku; kompetencje językowe mogą być udokumentowane wcześniejszymi doświadczeniami w tym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych), certyfikatem/zaświadczeniem językowym (poziom B2+) lub sprawdzone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym analizę tekstów i prowadzenie wywiadów badawczych w tym języku; w przypadku osób, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, kompetencje językowe będą sprawdzone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. Wysoka motywacja do pracy naukowej i gotowość realizacji badań empirycznych i udziału w pracach projektowych.

 

Zakres obowiązków

Asystent/-tka będzie pracować w projekcie badawczym pt. „Borders Shaping Perceptions of European Societies”, realizowanym w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa (numer umowy nr 101095186). Do jego/jej zadań należeć będzie:

 1. Przegląd literatury przedmiotu dotyczących studiów nad granicami i pograniczami, kwestii mniejszości w Europie, populizmu.
 2. Gromadzenie, kodowanie i analiza danych medialnych dotyczących mniejszości polskiej w Czechach oraz lokalnego dyskursu na pograniczu polsko-niemieckim.
 3. Udział w przygotowaniu raportów z analiz empirycznych.
 4. Realizacja wywiadów eksperckich z przedstawicielami mniejszości i lokalnych partii politycznych, transkrypcja i kodowanie wywiadów oraz udział w przygotowaniu raportu z badań.
 5. Udział w realizacji fokusowych wywiadów grupowych z mieszkańcami pogranicza polsko-niemieckiego oraz udział w przygotowaniu raportu.
 6. Przygotowanie podsumowań analitycznych analizy danych medialnych i wywiadów w języku angielskim oraz udział w przygotowaniu raportu.
 7. Udział w spotkaniach zespołu B-SHAPES w Uniwersytecie Wrocławskim i w ramach międzynarodowego konsorcjum.
 8. Przygotowywanie publikacji i wystąpień konferencyjnych w języku polskim i angielskim.
 9. Archiwizacja danych zebranych w projekcie.

 

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.
 7. Wykaz publikacji naukowych za okres nie dłuższy niż 10 lat, wystąpień konferencyjnych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 8. Wersje elektroniczne dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. List motywacyjny skierowany do kierowniczki projektu B-SHAPES w Uniwersytecie Wrocławskim (dr hab. Elżbiety Opiłowskiej, prof. UWr) z opisem posiadanych odpowiednich kwalifikacji i kompetencji wymaganych do realizacji zadań w projekcie.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii wszystkich publikacji naukowych lub innych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisaćWyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „asystent.25.ZSP.WNS.

W razie pytań dotyczących projektu lub procesu rekrutacji prosimy o kontakt z kierowniczką zespołu projektowego na Uniwersytecie Wrocławskim, dr hab. Elżbietą Opiłowską, prof. UWr ()

 

Warunki zatrudnienia

 1. Umowa o pracę w wymiarze 40% etatu asystenta na okres 12 miesięcy.
 2. Wynagrodzenie w wysokości 40% wynagrodzenia asystenta w Uniwersytecie Wrocławskim.
 3. Udział w aktywności międzynarodowego zespołu badawczego.
 4. Możliwość rozwoju naukowego.
 5. Udział w konferencjach naukowych i publikacjach zespołu.

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.