Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
w
Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Konkurs nr 18.2023.KEAK.WNHP z dnia 1 marca 2023 r.

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawczo-dydaktyczna

 • w dyscyplinie: nauki o kulturze i religii (etnologia i antropologia kulturowa)
 • w dziedzinie: nauki humanistycznych

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 17 kwietnia 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Okres zatrudnienia: 2 lata

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 3. Stopień doktora/doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia/nauki o kulturze i religii (w zakresie etnologii, antropologii kulturowej, antropologii społecznej) lub odpowiedników zagranicznych, ewentualnie w zakresie kulturoznawstwa i socjologii, jeżeli osoba kandydująca ukończyła studia licencjackie lub magisterskie w zakresie etnologii, antropologii kulturowej, antropologii społecznej (lub odpowiedników zagranicznych).
 4. Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej, w tym w języku angielskim.
 5. Znaczące doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych w rozumieniu antropologicznym.
 6. Naukowe doświadczenie międzynarodowe udokumentowane m.in. aktywnym udziałem w konferencjach naukowych, pobytem na stażach naukowych lub pracą w konsorcjach międzynarodowych.
 7. Osiągnięcia naukowe udokumentowane m.in. publikacjami naukowymi w uznanych czasopismach lub wydawnictwach o charakterze międzynarodowym.
 8. Doświadczenie w kierowaniu grantami badawczymi.
 9. Obszar terytorialny i zakres tematyczny dotychczasowych i/lub planowanych badań wykraczający poza kontekst europejski jako ważny atut, ale nie wymóg bezwzględny

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie antropologicznych badań naukowych o charakterze etnograficznym i upowszechnianie ich wyników m.in. w formie referatów, wykładów, publikacji w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych, w tym w kontekstach międzynarodowych.
 2. Składanie wniosków grantowych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania naukowo-badawcze.
 3. Wypełnianie pensum dydaktycznego.
 4. Wypełnianie innych, w tym organizacyjnych obowiązków wskazanych przez Kierownika KEiAK.

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklaracja, co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 7. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

 

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości „adiunkt.18.KEAK.WNHP”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.