Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Aktywność Słońca i Gwiazd w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza na Wydziale Fizyki i Astronomii

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta (postdoc)
w
Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Aktywność Słońca i Gwiazd
w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
na Wydziale Fizyki i Astronomii

 

Konkurs nr nr 21.2023.ASiG.WFiA z dnia 28 lutego 2023 r. 

Jednostka organizacyjna: Wydział Fizyki i Astronomii

Nazwa stanowiska: adiunkt (postdoc)

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawcza

 • w dyscyplinie: fizyka Słońca
 • w dziedzinie: astronomia

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień/maj 2023 r.

Okres zatrudnienia: czas określony do 31 grudnia 2024 r., z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu, tj. do 31 grudnia 2025 r.

Termin składania dokumentów: 30 marca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2023 r.

Wynagrodzenie: na poziomie 108 000 PLN brutto rocznie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Inkubator Doskonałości Naukowej – Aktywność Słońca i Gwiazd działający w ramach Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego poszukuje kandydata na stanowisko typu "post-doc" (adiunkt). Wybrany kandydat będzie zatrudniony na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia i będzie prowadził badania dotyczące fizyki Słońca, w szczególności powiązane z redukcją, analizą i interpretacją danych obserwacyjnych dotyczących spokojnej i aktywnej atmosfery Słońca i gwiazd. Dane te będą przygotowane w celu umożliwienia ich porównania z wynikami numerycznego modelowania tych zjawisk.  Niniejszy projekt ma na celu rozwijanie grupy badawczej prowadzącej nowoczesne badania naukowe dotyczące aktywności Słońca i gwiazd oraz związanej z tym pogody kosmicznej. W skład zespołu wchodzą doświadczeni oraz młodzi naukowcy, których aktywność koncentruje się na analizie obserwacji zjawisk aktywnych na Słońcu i gwiazdach oraz na wykorzystywaniu zaawansowanych metod obliczeniowych i istniejących kodów numerycznych w celu interpretacji obserwacji i konstrukcji modeli tych zjawisk w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Wykorzystywane dane pochodzą zarówno z obserwatoriów naziemnych, jak i z instrumentów znajdujących się na pokładach satelitów. Wykorzystywane kody numeryczne umożliwiają tworzenie statycznych oraz zależnych od czasu modeli aktywnych struktur słonecznych i gwiazdowych z wykorzystaniem transferu promieniowania w warunkach NLTE w jedno i wielowymiarowych strukturach.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Stopień doktora w zakresie fizyki Słońca, astrofizyki, fizyki kosmicznej lub w dziedzinach pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż w 2014 roku.
 2. Osiągnięcia naukowe w dziedzinie astrofizyki, udokumentowane publikacjami recenzowanymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z redukcją i analizą obserwacji aktywności słonecznej i gwiazdowej oraz interpretacją uzyskanych danych.
 3. Doświadczenie w programowaniu w językach IDL (lub Python) i Fortran oraz znajomość zagadnień związanych z redukcją i analizą obrazów i danych spektroskopowych uzyskanymi od zakresu ultrafioletowego do podczerwieni, zawierających obserwacje zjawisk aktywnych na Słońcu i gwiazdach aktywnych. Znajomość pakietu SolarSoft. Umiejętność uczenia się nowych języków programowania i tworzenia kodów obliczeniowych i analizujących dane.
 4. Doświadczenie w pozyskiwaniu/wyszukiwaniu odpowiednich obserwacji słonecznych i gwiazdowych zjawisk aktywnych uzyskanych w różnych zakresach widma elektromagnetycznego instrumentami w obserwatoriach naziemnych oraz umieszczonym na pokładzie sond kosmicznych.
 5. Aktywny udział w badaniach naukowych i projektach badawczych, w tym międzynarodowych.
 6. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 7. Publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych w ramach dyscypliny astronomia.

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie badań naukowych w ramach "Inkubatora Doskonałości Naukowej - Aktywność Słońca i gwiazd" w dyscyplinie astronomia.
 2. Praca naukowa w zakresie fizyki Słońca, w szczególności w obszarze redukcji i analizy danych obserwacyjnych pozyskanych w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego. Kalibracja naziemnych i satelitarnych danych obserwacyjnych, w tym obserwacji spektroskopowych zjawisk aktywnych. Przygotowanie danych do wykorzystania w technikach inwersji spektralnej stosowanych w analizie obserwacji wykonywanych w wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej oraz ich porównanie z wynikami modelowania i symulacji teoretycznych.
 3. Uczestniczenie w zebraniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestniczenie w konferencjach naukowych.
 4. Udział w przygotowywaniu wniosków grantowych.
 5. Współpraca międzynarodowa z instytutami i organizacjami naukowymi w obszarze zagadnień związanych z tematyką badać Inkubatora.

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 7. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. W przypadku zatrudnienia na etacie badawczym lub badawczo-dydaktycznym elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 10. Dwa listy rekomendacyjne oraz informacje dodatkowe (imię, nazwisko, wskazanie relacji służbowej z kandydatem, instytucja, stanowisko, e-mail, nr telefonu) osób przygotowujących listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Kierownika Inkubatora Doskonałości Naukowej - Aktywność Słońca i Gwiazd (na adres: arkadiusz.berlicki@uwr.edu.pl), bez pośrednictwa kandydata, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.postdoc.21.ASiG.WFiA”.

Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Inkubatora, dr. hab. Arkadiusza Berlickiego (arkadiusz.berlicki@uwr.edu.pl).

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.