Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii

 

Konkurs nr 20.2023.IFT.WFA z dnia 16 lutego 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Fizyki i Astronomii

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawcza

 • w dyscyplinie: nauki fizyczne (fizyka teorii grawitacji i oddziaływań fundamentalnych)
 • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 20 marca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec/kwiecień 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oferujemy

3-letnie zatrudnienie na stanowisku postdoca w temacie teorii strun i grawitacji kwantowej w ramach projektu "Duality Symmetries as Key to Quantum Spacetime", ufundowanego przez Narodowe Centrum Nauki w celu stworzenia nowej grupy badawczej kierowanej przez Falka Hasslera. Masz szansę zostać członkiem bardzo aktywnej grupy badawczej, z licznymi możliwościami współpracy lokalnej i międzynarodowej z rozległą siecią współpracowników na całym świecie.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie fizyki teoretycznej lub w dziedzinie ściśle z nią związanej.
 2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Zdolność do publikowania wyników badań w wiodących czasopismach.
 4. Doświadczenie w teorii strun jest pożądane, najlepiej skupione na jednym lub więcej z następujących tematów: modele σ, deformacje całkowalne, geometria uogólniona i podwójna/wyjątkowa teoria pola, poprawki z wyższymi pochodnymi, supergrawitacja, konforemna teoria pola, D-brany.
 5. Wysoka motywacja, chęć do dzielenia się wiedzą z magistrantami i doktorantami grupy.

Zakres obowiązków

Szansa na wniesienie pomysłów do projektów badawczych grupy, które koncentrują się na zagadnieniach:

      - poprawek kwantowych w nieliniowych modelach σ,

      - geometrii uogólnionej i podwójnej/wyjątkowej teorii pola,

      - poprawek z wyższymi pochodnymi w ramach (super)grawitacji,

      - całkowalności w teorii strun,

      - konsystentnych obcięć,

      - konforemnej teorii pola,

      - systemów algebry komputerowej oraz ich zastosowanie w holografii, kosmologii i "krainie bagien".

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 5. Deklaracja, co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 7. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.20.IFT.WFA”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.