Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu NCN OPUS 21 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu NCN OPUS 21 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Konkurs nr 12.2023.IDN.WNHP z dnia 10 lutego 2023 r.

 

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawcze

 • w dyscyplinie: psychologia
 • w dziedzinie: zdrowie psychiczne

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 12 marca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: maj 2023 r.

Okres zatrudnienia: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest: (zobacz opis szczegółowy poniżej*)

 1. Stopień doktora.
 2. Praktyczna wiedza na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz.
 3. Inicjatywa i skuteczność w zdobywaniu grantów.
 4. Biegła znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu OPUS 21 NCN.
 2. Prowadzenie działalności naukowej na najwyższym poziomie.
 3. Opanowanie metodologii projektowej stosowanej w grancie i bieżące. realizowanie jego założeń zgodnie z planem operacyjnym.
 4. Nawiązywanie kontaktów naukowych służących realizacji projektu.
 5. Zaangażowanie w pracę zespołu i realizacja wszystkich etapów projektów syntezy danych: pisanie protokołów, tworzenie systematycznych procesów wyszukiwania danych, przygotowanie i ekstrakcja danych, analiza statystyczna, analiza jakości metodologicznej i ryzyka stronniczości, pisanie i publikowanie artykułów naukowych.
 6. Regularne konsultowanie działalności naukowej i jej wyników z przełożonym (kierownikiem grantu) i członkami zespołu.
 7. Prezentowanie wyników w ramach konferencji naukowych.
 8. Pomoc w działalności organizacyjnej centrum i promowaniu wyników poprzez popularyzację nauki w ramach działalności w mediach społecznościowych, etc.
 9. Współorganizowanie konferencji naukowych.
 10. Czynny udział w aplikacjach grantowych zespołu.

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. miejsca pracy)
 5. Deklaracja, co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 7. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 10. Dwa listy rekomendacyjne od osób o uznanym międzynarodowym dorobku naukowym (przynajmniej jeden z ośrodka zagranicznego), z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do przewodniczącego Komisji Konkursowej pod adresem artur.blazejewski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

 

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.IDN.12.OPUS21”.

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

*Opis szczegółowy:

1 stanowisko Post-doc w grancie NCN na Uniwersytecie Wrocławskim (dyscyplina: psychologia)

Stanowisko jest częścią granta OPUS NCN, którego kierownikiem jest dr Bartosz Helfer https://tinyurl.com/4d2284e9 z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Centrum Meta-Badań na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. Dr Helfer prowadzi badania na światowym poziomie (zobacz ostatnie publikacje w najlepszych czasopismach medycznych) w zakresie syntezy i oceny dowodów naukowych w wielu dyscyplinach.

Stanowisko podoktoranckie jest częścią finansowanego przez NCN projektu z dziedziny nauk psychologicznych, badającego przejrzystość, integralność i niezależność badań klinicznych w zakresie psychologii i zdrowia psychicznego, w tym innowacyjnych metod leczenia ADHD lub skuteczność psychoterapii.

Idealny kandydat posiada wiedzę na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz oraz jest gotowy do poznawania najnowszych metod w tej dziedzinie (np. oceny ryzyka stronniczości, konfliktu interesów, wyzwań specyficznych dla badań klinicznych w zaniedbanych dziedzinach) oraz do pomocy w rozwoju nowych narzędzi (np. wykrywanie nierzetelności naukowej).

Spodziewamy się wysokiego poziomu zaangażowania i wkładu w realizowane projekty, jednocześnie współtworząc nowe pomysły. Zatrudnieni naukowcy będą również wspierani w opracowaniu własnego programu badań i ubieganiu się o dodatkowe fundusze badawcze.

Codzienne kluczowe zadania badawcze dla tych stanowisk odpowiadają etapom procesu syntezy dowodów naukowych i obejmują: przeszukiwanie literatury naukowej, selekcję badań, ekstrakcję danych, ocenę danych i jakości badań, analizę danych i pisanie rękopisów badawczych do publikacji. Jest to stanowisko badawcze, bez obowiązków dydaktycznych.

Przyjmujemy zgłoszenia od kandydatów z doktoratem (w tym ostatnio uzyskanym) – dla stanowiska post-doc; w dowolnej dziedzinie pokrewnej metodologii badań lub psychologii i kognitywistyki, w szczególności, ale nie ograniczając się do: statystyki, epidemiologii, zdrowia publicznego, praktyki opartej na dowodach naukowych (np. położnictwa, fizjoterapii, innych zawodów medycznych), metod badawczych, syntezy dowodów, psychologii klinicznej, medycyny, zdrowia psychicznego, żywienia, etyki badań itp.

Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie w najwyższej stawce dopuszczonej przez NCN dla stanowisk post-doc .

Dodatkowo oferujemy doskonałe możliwości rozwoju naukowego, w tym mentoring, w pełni refundowany udział w konferencjach naukowych, kursach specjalistycznych oraz udział w dużej międzynarodowej sieci współpracowników z czołowych instytucji naukowych na całym świecie (Cochrane, Imperial College London, TUM Monachium, University of Colorado, King’s College London i inne).

W przypadku pytań dotyczących oferty zatrudnienia prosimy o kontakt z dr Helferem pod adresem bartosz.helfer@uwr.edu.pl. Data rozpoczęcia pracy naukowej jest oczekiwana jak najszybciej po wygaśnięciu tego ogłoszenia.