Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych

 

Konkurs nr 15.2023.ZBEOB.WNB z dnia 2 lutego 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych
Nazwa stanowiska: adiunkt
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna
– w dyscyplinie: nauki biologiczne
– w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 1 kwietnia 2023 r.
Okres zatrudnienia: 1 kwietnia 2023 – 30 września 2025
Termin składania dokumentów: 4 marca 2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 marca 2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Stopień doktora w zakresie nauk biologicznych.
 2. Doświadczenie w pracy badawczej z zakresu biologii środowiskowej, w tym zwłaszcza entomologii i biologii konserwatorskiej owadów.
 3. Umiejętność i znajomość metod stosowanych w entomologii, hodowli owadów, organizacji kolekcji naukowej, prowadzenia badań terenowych z zakresu ochrony i ekologii owadów.
 4. Umiejętność wykonywania analiz statystycznych w środowisku pakietu R oraz znajomość oprogramowania GIS (np. QGiS).
 5. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej.
 6. Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi (zwłaszcza z zakresu entomologii i biologii konserwatorskiej owadów).
 7. Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.
 8. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie oraz piśmie.

 

Zakres obowiązków

 1. W obszarze badawczym:
  – prowadzenie badań terenowych i eksperymentalnych z następujących tematów: entomologia i biologia konserwatorska owadów,
  – śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
  – przygotowywanie publikacji naukowych,
  – aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 2. W obszarze dydaktycznym:
  – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biologii środowiskowej, zoologii i biologii bezkręgowców, entomologii,
  – nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie.
 3. W obszarze organizacyjnym:
  – działalność na rzecz upowszechniania nauki np. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz Nocy Biologów,
  – opieka nad wolontariuszami, stażystami, praktykantami,
  – udział w tworzeniu nowych przedmiotów i programów studiów.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisaćWyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: adiunkt.15.ZBEOB.WNB.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.