Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko wykładowcy języka koreańskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy języka koreańskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym

 

Konkurs numer 5.2023.ISKŚO.WF z dnia 27.01.2023 r.

 

Jednostka organizacyjna: Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Zakład Studiów Chińskich, Wydział Filologiczny

Nazwa stanowiska: wykładowca

Liczba stanowisk: 2

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: dydaktyczna

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2023 r. (1 etat), 1 października 2023 r. (drugi etat)

Termin składania dokumentów: 26 lutego 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do końca marca 2023 r.

Okres zatrudnienia: zatrudnienie na czas określony

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.),  Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w uchwale Rady NCN nr 60/2019 z dnia 13 czerwca 2019, Zał.2.

 

Od kandydata wymagane jest:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii koreańskiej lub pokrewnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskanego w Rzeczypospolitej lub za granicą; w przypadku natywnego użytkownika języka koreańskiego ukończenie studiów wyższych i posiadanie doświadczenia w nauczaniu języka koreańskiego jako obcego na poziomie akademickim.
 2. Znajomość języka koreańskiego poświadczona dyplomem studiów koreanistycznych.
 3. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim w zakresie prowadzenia zajęć na kierunku koreanistyka. Legitymowanie się wyróżniającą się aktywnością dydaktyczną.
 4. Legitymowanie się znajomością języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła). Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 5. Udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższej, m.in. organizacja konferencji, opieka nad praktykami zawodowymi.

Zakres obowiązków:

w obszarze dydaktycznym:

 1. Kształcenie i wychowywanie studentów, w tym nadzorowanie prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym.
 2. Udział w rozwoju oferty dydaktycznej Instytutu, w tym wkład w tworzenie nowych programów nauczania.
 3. Inicjowanie nowych kontaktów dydaktycznych z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

 w obszarze organizacyjnym:

 1. Podejmowanie obowiązków organizacyjnych wynikających z zatrudnienia w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych.
 2. Udział w organizowaniu konferencji naukowych, w szczególności międzynarodowych.

 Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy  Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 6. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

 

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „wykładowca.5.ISKŚO”.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.