Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Języka Rosyjskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Języka Rosyjskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny

 

Konkurs numer 1.2023.IFS.WF z dnia 25.01.2023 r.

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Języka Rosyjskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej

Stanowisko: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: językoznawstwo

W dziedzinie: nauk humanistycznych

Termin składania dokumentów: 24.02.2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2023 r.

Okres zatrudnienia: czas określony

Wymiar etatu: pełny

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.),  Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w uchwale Rady NCN nr 60/2019 z dnia 13 czerwca 2019, Zał.2.

 

Od kandydata wymagane jest:

 1. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 1. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 2. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
 3. Publikacje naukowe z zakresu językoznawstwa rosyjskiego.
 4. Doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim ze szczególnym uwzględnieniem takich przedmiotów jak: wstęp do filologii słowiańskiej, wstęp do językoznawstwa, gramatyka współczesnego języka rosyjskiego, gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska.
 5. Uczestnictwo z referatami w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 6. Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym.

W ocenie kandydatur zostanie również wzięty pod uwagę:

1. Dorobek publikacyjny z zakresu gramatyki języka macedońskiego oraz możliwość przygotowania zajęć fakultatywnych w danym zakresie ze względu na potrzeby działającej przy Zakładzie Języka Rosyjskiego Pracowni Macedonistyki.

 

Zakres obowiązków:

W obszarze badawczym:

1. Prowadzenie badań naukowych i publikacja ich wyników.

2. Uczestnictwo w konferencjach naukowych i nawiązywanie współpracy międzynarodowej w zakresie działalności badawczej.

3. Podejmowanie starań o uzyskanie środków zewnętrznych na działalność naukową.

W obszarze dydaktycznym:

1. Prowadzenie zajęć ze studentami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zakładu Języka Rosyjskiego i Instytutu Filologii Słowiańskiej.

2. Stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego.

W obszarze organizacyjnym:

1. Udział w pracach nad doskonaleniem oferty dydaktycznej IFS (modyfikacja planów nauczania, poszerzanie oferty dydaktycznej).

2. Udzielanie wsparcia przy organizacji konferencji naukowych.

 

 Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).

2. Życiorys.

3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.

4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).

5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).

6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.

7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.

8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.

9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt.1.IFS”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.