Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego 2 (post-doc 2) w Zakładzie Biofizyki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego 2 (post-doc 2) w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Biotechnologii

 

Konkurs numer  9.2023.ZB.WB z dnia 24.01.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład BiofizykiWydział Biotechnologii

Stanowisko: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne, medyczne lub pokrewne w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcza

W dyscyplinie: nauki biologiczne, medyczne lub pokrewne w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej

W dziedzinie: nauk ścisłych i przyrodniczych/ nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Termin składania dokumentów: 14 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec/lipiec 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 15 lipca 2023 r.

Okres zatrudnienia: czas określony  do 38 miesięcy

Wymiar etatu: pełny

Wynagrodzenie: 7296 -7608 brutto PLN /miesiąc.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.),  Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w uchwale Rady NCN nr 60/2019 z dnia 13 czerwca 2019, Zał.2.

Zatrudnienie w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2020/37/B/NZ3/0086) pt. „Czy łagodny stres ER i prekondycjonowanie umożliwią lepsze zrozumienie mechanizmów determinujących los komórki podczas UPR?”

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Rafał Bartoszewski.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewny w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedyczne/ nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 2. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej jedna pierwszoautorska publikacja eksperymentalna w międzynarodowym czasopiśmie z IF powyżej 3);
 3. Zainteresowania naukowe i znajomość technik związana z biochemią, biologią molekularną i komórkową;
 4. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych i pisaniu projektów;
 5. Wysoka motywacja do pracy naukowej, komunikatywność;
 6. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 7. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;
 8. Preferowane będą osoby mające doświadczenie w pracy z technikami analizy stresu ER, microRNA, WB oraz NGS
 9. Zakres obowiązków:

W obszarze badawczym:

 1. Prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników, przygotowywanie raportów.
 2. Uczestnictwo w zebraniach naukowych.
 3. Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 4. Przygotowywanie publikacji naukowych.
 5. Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

W obszarze dydaktycznym: brak, ze względu na badawczy charakter etatu w ramach grantu OPUS

W obszarze organizacyjnym:

 1. Uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach.
 2. Przygotowywanie publikacji naukowych.
 3. Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 4. Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych projektu.
 5. Wspieranie doktorantów i uczestników studiów magisterskich.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ((pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy)
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt 2_ZB_WB_9”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę       urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.