Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Konkurs nr 4.2023.IP.WNHP z dnia 10 stycznia 2023 r.

 

Jednostka organizacyjna: Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawczo-dydaktyczna

 • w dyscyplinie: pedagogika
 • w dziedzinie: nauki społeczne

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Okres zatrudnienia: przewidywany okres 2 lat, po tym okresie możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.
 2. Znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie publikacji naukowych, aktywny udział w konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 3. Publikacje naukowe (po uzyskaniu stopnia doktora) przypisane do dyscypliny naukowej pedagogika, w postaci monografii, rozdziałów w pracach wieloautorskich oraz artykułów naukowych wydanych w wydawnictwach i czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie czasopism naukowych i wydawnictw  MNiSW i MEiN.
 4. Znajomość problematyki i prowadzenie badań naukowych w zakresie pedagogiki opiekuńczej, diagnostyki pedagogicznej, terapii pedagogicznej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 5. Udokumentowany aktywny udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
 6. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych oraz projektów edukacyjnych.
 7. Doświadczenie w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, w szczególności z przedmiotów: Pedagogika opiekuńcza, Terapia pedagogiczna, Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej, Diagnostyka pedagogiczna, Metodyka pracy wychowawczej z grupą.

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie pedagogiki opiekuńczej, diagnostyki pedagogicznej oraz terapii pedagogicznej.
 2. Podejmowanie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych, wynikających z zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki oraz w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym.
 3. Aplikowanie o projekty i granty badawcze.
 4. Włączenie się do międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej Zakładu Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym.
 5. Inicjowanie nowych  kontaktów naukowo-badawczych z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. miejsca pracy)
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 7. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.4.IP.WNHP”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.