Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
w
Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Konkurs nr 3.2023.IDN.HB.WNHP z dnia 4 stycznia 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawcza

 • w dyscyplinie: psychologia
 • w dziedzinie: nauki społeczne

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 28 lutego 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2023 r.

Okres zatrudnienia: do 30 września 2025 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Informacje ogólne

Niektóre z kluczowych pytań w naukach humanistycznych dotyczą natury ludzkich zachowań. Jak decydujemy, co jest dobre, a co złe? Dlaczego tworzymy sztukę? Dlaczego tak lubimy fikcyjne historie? Dlaczego tworzymy relacje? Badając te pytania, humanistyka nie korzystała jednak do tej pory z metod oferowanych przez dziedzinę, której głównym celem jest mierzenie zachowań, czyli etologii. To niefortunne z dwóch powodów. Po pierwsze, metody etologiczne mogą rzucić światło na te aspekty ludzkiego zachowania, dla których badania metodami humanistycznymi nie są przeznaczone – w szczególności na ich wymiar przyczynowy – pomagając w ten sposób udzielić bardziej kompleksowych odpowiedzi na powyższe pytania. Po drugie, dzięki humanistycznym hipotezom i projektom, badania etologiczne mogą stać się bardziej wrażliwe na konteksty kulturowe i społeczne ludzkich zachowań. Celem tego projektu jest osiągnięcie tych celów za pomocą metod etologicznych, w celu odpowiedzi na niektóre z kluczowych humanistycznych pytań dotyczących sztuki, moralności, sztuk performatywnych i relacji międzyludzkich.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Stopień doktora nauk społecznych lub nauk humanistycznych (preferowany – psychologia lub nauki o kulturze i religii, ale nie jest to warunek konieczny).
 2. Doświadczenie: ponadprzeciętny międzynarodowy dorobek naukowy, odbyte stypendia lub staże w jednostkach zagranicznych.
 3. Publikacje naukowe w zakresie nauk humanistycznych i społecznych w czołowych czasopismach z listy JCR i Scopus.
 4. Biegła znajomość języka angielskiego.
 5. Doświadczenie w działalności organizacyjnej.

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu Inkubatora Doskonałości Naukowej – Being Human.
 2. Praca organizacyjna.

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
 4. Kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 5. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 6. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 7. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 8. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 9. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 10. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 11. Plany rozwoju naukowego.
 12. Dwa listy rekomendacyjne, od osób o uznanym międzynarodowym dorobku naukowym (przynajmniej jeden z ośrodka zagranicznego), z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej pod adresem artur.blazejewski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt3.2023.IDN.HB.WNHP”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.