Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych w Zakładzie Studiów Chińskich

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych w Zakładzie Studiów Chińskich na Wydziale Filologicznym

 

Konkurs nr 2.2023.ISKŚO.WF z dnia 4 stycznia 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Zakład Studiów Chińskich, 

Wydział Filologiczny

Nazwa stanowiska: profesor Uniwersytetu

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna

 • w dyscyplinie: literaturoznawstwo lub językoznawstwo
 • w dziedzinie: nauki humanistyczne

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2023 r.

Termin składania dokumentów: 4 lutego 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do końca lutego 2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w jednej z następujących dyscyplin: literaturoznawstwo lub językoznawstwo.
 2. Posiadanie stopnia doktora uzyskanego w Rzeczypospolitej lub za granicą i legitymowanie się stażem pracy na stanowisku profesora w innym państwie niż Polska przez co najmniej 5 lat, jak również kierowanie samodzielnie zespołem badawczym oraz posiadanie znaczącego dorobku i osiągnięć naukowych.
 3. Posiadanie w dorobku osiągnięcia naukowego stanowiącego znaczny wkład w rozwój nauki, w tym co najmniej jednej monografii naukowej wydanej przez prestiżowe wydawnictwo naukowe lub cyklu artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych dotyczących: literatury chińskiej (dyscyplina literaturoznawstwo) lub języka chińskiego (dyscyplina językoznawstwo).
 4. Legitymowanie się znajomością problematyki i prowadzenie badań naukowych nt. Chin w kontekście literaturoznawczym lub językoznawczym.
 5. Legitymowanie się wyróżniającą się aktywnością dydaktyczną, organizacyjną oraz w zakresie popularyzacji wiedzy naukowej.
 6. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim w zakresie prowadzenia zajęć na kierunku sinologia, w tym w zakresie promotorstwa prac dyplomowych.
 7. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych lub realizację zespołowych projektów badawczych lub edukacyjnych poświadczone kierowaniem lub udziałem w projekcie zagranicznym lub krajowym, finansowanym ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych (m.in. MEiN, NCN, NCBiR lub FNP).
 8. Legitymowanie się dobrą znajomością języka chińskiego potwierdzoną posiadaniem tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii chińskiej lub legitymowanie się znajomością języka chińskiego potwierdzoną zdanym egzaminem HSK na poziomie 6; w przypadku natywnego użytkownika języka chińskiego wymagane jest ukończenie studiów wyższych i posiadanie doświadczenia w nauczaniu języka chińskiego na poziomie akademickim.
 9. Legitymowanie się znajomością języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła). Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.

Zakres obowiązków

w obszarze badawczym:

 1. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.
 2. Publikowanie wyników badań naukowych.
 3. Ubieganie się o zewnętrzne fundusze na badania naukowe.
 4. Udział w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 5. Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie działalności badawczej.
 6. Inicjowanie nowych kontaktów naukowo-badawczych z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

w obszarze dydaktycznym:

 1. Kształcenie i wychowywanie studentów, w tym nadzorowanie prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym.
 2. Kształcenie i promowanie kadry naukowej (w tym doktorantów).
 3. Udział w rozwoju oferty dydaktycznej Instytutu, w tym wkład w tworzenie nowych programów nauczania.

w obszarze organizacyjnym:

 1. Podejmowanie obowiązków organizacyjnych wynikających z zatrudnienia w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na stanowisku profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych.
 2. Udział w organizowaniu konferencji naukowych, w szczególności międzynarodowych.

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy)
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora (zgodnie z Wymogami konkursu).
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „profesor.2.ISKŚO.WF”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

.