Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Pracowni Dydaktyki Języka Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Pracowni Dydaktyki Języka Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym

 

Konkurs nr 132.2022.PDJF.WF z dnia 20 grudnia 2022 r.

 

Jednostka organizacyjna: Instytut Filologii Romańskiej

Nazwa stanowiska: wykładowca

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: dydaktyczna

Wymiar etatu: pełny (zatrudnienie w ramach zastępstwa na czas określony, przewidywany czas zatrudnienia do 28 lutego 2024 r.

Termin składania dokumentów: 23 stycznia 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 lutego 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2023 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa francuskiego lub tytułu zawodowego magistra filologii francuskiej lub kierunku pokrewnego.
 2. Biegła znajomość języka francuskiego oraz doświadczenie lub staż w zakresie nauczania języka francuskiego jako obcego.
 3. Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej w zakresie nauczania języka francuskiego, poziom A1-C2.
 4. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Pracowni Dydaktyki Języka Francuskiego oraz potrzebami Instytutu Filologii Romańskiej: zainteresowania, osiągnięcia i plany badawcze w zakresie dydaktyki języka francuskiego. Dodatkowym atutem będzie znajomość innego języka romańskiego.
 6. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie praktycznej nauki języka francuskiego na wszystkich poziomach i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska wykładowcy zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej lub kierownika Pracowni Dydaktyki Języka Francuskiego, a w szczególności: pełnienie funkcji opiekuna (tutora) grup studenckich, pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej, udział w organizacji egzaminów itp.
 3. Działalność popularyzatorska, w tym uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni i ich organizowanie.

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  (Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra i/lub tytułu stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy  (Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Autorski program dowolnego przedmiotu z zakresu praktycznej nauki języka francuskiego.
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa w powyżej, odnoszący się odrębnie do działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
 7. Podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 8. Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „wykładowca 132.2022.PDJF.WF”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.