Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Konkurs numer  129.2022.KKNB.WPAE z dnia 15.12.2022 r.

Jednostka organizacyjna: Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: asystent

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:

badawczo-dydaktyczna

w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki prawne        

w dziedzinie: nauki społeczne

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 16 stycznia 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeńluty 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2023 r.

Okres zatrudnienia : 4 lata

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu:

Od kandydatów wymagane jest:

1. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
2. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
3. Znajomość języka francuskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (prowadzenie korespondencji).
4. Przedstawienie  publikacji naukowej z dziedziny kryminologii lub nauk o bezpieczeństwie z zakresu problematyki handlu ludźmi (pracy przymusowej) uprawniającej do otwarcia przewodu doktorskiego lub zaświadczenia o otwarciu przewodu doktorskiego w zakresie nauki prawa z problematyki handlu ludźmi (pracy przymusowej).
5. Przedstawienie udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego (przeprowadzenia zajęć dydaktycznych) w zakresie kryminologii i nauk o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień problemowych:
a) Ekonomiczna analiza przestępczości
b) Strategie bezpieczeństwa i zarządzania antykryzysowego UE
c) Międzynarodowa współpraca policyjna
d) EU and International Policing
e) Criminal etiology and research methods 
f) Kryminologia 
6. Doświadczenie organizacyjne, edukacyjne  w zakresie aktywności społeczno-edukacyjnej instytucji związanych z przeciwdziałaniem handlu ludźmi i pracy przymusowej.
 

Zakres obowiązków

W zakresie naukowo-badawczym:

1. Praca naukowo - badawcza polegająca na prowadzeniu badań kryminologicznych, której rezultatem będą wysoko punktowane publikacje o zasięgu międzynarodowym w zakresie prawa, kryminologii i nauk o bezpieczeństwie.

W zakresie dydaktycznym: 

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie następujących zagadnień /przedmiotów/:
a) Criminal Etiology and Research Methods
b) Ekonomiczna analiza przestępczości
c) EU & International Policing
d) Międzynarodowa współpraca policyjna
e) Strategia bezpieczeństwa i zarządzania antykryzysowego w UE
f) Wstęp do kryminologii
g) Kryminologia
h) Współczesne teorie kryminologiczne
i) Prawo policyjne
j) Nauki policyjne
k) Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 
l) Współczesne teorie kryminologiczne
m) Regulacje funkcjonowania służb mundurowych
n) Introduction to criminology
o) Kryminologia z elementami nauk policyjnych

W zakresie organizacyjnym:
1. Praca organizacyjna związana z obsługą procesu dydaktycznego w Katedrze kryminologii i nauk o bezpieczeństwie / w języku polskim i języku angielskim oraz w zakresie obsługi badawczo-administracyjnej Research Centre on Trafficking in Human Beings at the Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław w języku angielskim oraz w j. francuskim.
 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy)
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra prawa.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy)
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „asystent_129_ KKNB_WPAE”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy