Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w Pracowni Białek Jądrowych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w Pracowni Białek Jądrowych na Wydziale Biotechnologii

 

Konkurs numer  126.2022.PBJ.WB z dnia 02.12.2022 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Biotechnologii

Stanowisko: adiunkt (post-doc)

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcza

 • w dyscyplinie: nauki biologiczne, medyczne lub pokrewne w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej
 • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze/nauki medyczne

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 10 marca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec/kwiecień 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień/maj 2023 r.

Okres zatrudnienia: czas określony 1 rok z możliwością przedłużenia do trzech lat

Wymiar etatu: pełny

Wynagrodzenie: 7296 -7608 brutto PLN

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zatrudnienie w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki Sonata 17 pt. Poszukiwanie molekularnego mechanizmu rozwoju fenotypu dystrofii mięśniowej Emery-Dreifussa. 

Pytania w sprawie oferty pracy są mile widziane i powinny być skierowane do kierownika projektu dr Katarzyny Piekarowicz (email: katarzyna.piekarowicz@uwr.edu.pl, tel. 713756419).

Opis projektu

Celem projektu jest określenie roli białek jądrowych (lamin A/C, emeryny) w procesie miogenezy oraz w rozwoju dystrofii mięśniowej, przy wykorzystaniu komórek macierzystych różnicowanych do komórek  mięśniowych, transkryptomiki, biochemii i biologii molekularnej.

Streszczenie projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-15okipi34a/streszczenia/536263-pl.pdf

Od kandydata wymagane jest:

1. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, biochemii, biotechnologii (lub  pokrewny), uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. (Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny).

2. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (pierwszy autor w przynajmniej jednej pracy opublikowanej w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym).

3. Znajomość technik biologii molekularnej i komórkowej, w tym doświadczenie w zakresie hodowli komórkowych.

4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w hodowli i różnicowaniu komórek macierzystych, transkryptomice lub biologii komórek mięśniowych.

5. Motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy samodzielnie oraz w zespole, organizacji pracy, analizy i prezentacji danych;

6. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

Zaangażowanie w projekt naukowy: planowanie i przeprowadzanie eksperymentów, analiza danych, przygotowywanie publikacji, opieka nad studentami, uczestnictwo w zebraniach i konferencjach. Adiunkt będzie odpowiedzialny przede wszystkim za prowadzenie hodowli komórek iPSCs, ich charakterystykę oraz różnicowanie do komórek mięśniowych. Dodatkowo, adiunkt będzie zaangażowany w analizę komórek mięśniowych z wykorzystaniem metod: mikroskopia konfokalna, western blotting, cytometria przepływowa, hodowle 3D, analiza ekspresji genów.

W obszarze badawczym: prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników, prowadzenie rzetelnej dokumentacji prowadzonych prac zgodnie z przyjętymi standardami; codzienna pracę w laboratorium naukowym i harmonijna współpracę z innymi członkami zespołu badawczego; przygotowywanie raportów, publikacji i prezentacji.

• W obszarze dydaktycznym: brak obowiązków, ze względu na badawczy charakter etatu.

W obszarze organizacyjnym: uczestnictwo w zebraniach zespołu i wydziału, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

 Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. miejsca pracy)
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 10. Co najmniej dwa listy rekomendujące kandydata od uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub w przypadku osób spoza Polski, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej na adres:  bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt_126_ PBJ_WB”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.