Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowiska adiunkta lub asystenta w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Konkurs nr 117.2022.II.WMI z dnia 28 listopada 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki
Nazwa stanowiska: asystent lub adiunkt

Liczba etatów: 2

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczne

 • w dyscyplinie: informatyka
 • w dziedzinie: nauk ścisłych i przyrodniczych

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 22 lutego 2023 r.

Przewidywany okres zatrudnienia: umowa na czas określony (max. 4 lata) z możliwością przedłużenia
Termin składania dokumentów: 28.12.2022
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 stycznia 2023 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Tworzymy inspirujące miejsce pracy, stawiamy na jakość prowadzonych badań naukowych oraz dydaktyki. Nasi pracownicy i doktoranci regularnie publikują na najlepszych światowych konferencjach informatycznych. 

Zapewniamy przyjazne środowisko do rozwoju pasji naukowych. Gwarantujemy swobodę wyboru tematyki badań, możliwość ich prowadzenia we współpracy z naszą kadrą lub pracy samodzielnej. Jesteśmy otwarci na kandydatów zajmujących się tematyką badawczą spoza naszych dotychczasowych specjalizacji. Wspieramy naszych pracowników w staraniach o projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. Mamy możliwość pozyskiwania dodatkowego wsparcia  w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Współpracujemy z wieloma firmami z branży IT.

Mamy ambitnych i zdolnych studentów, którzy angażują się w ciekawe projekty i odnoszą sukcesy, również na skalę światową (m.in.  programowanie zespołowe, programowanie sztucznej inteligencji do gier, budowa łazika marsjańskiego, współpraca naukowa). Prowadzimy studia anglojęzyczne Data Science wspólnie z Instytutem Matematycznym UWr.

Wyróżniamy się elastycznym podejściem do kształtowania oferty dydaktycznej, układanej  przy udziale studentów i współpracujących z nami firm IT. Nasi pracownicy mogą proponować własne wykłady, projekty i seminaria. Zaawansowane przedmioty prowadzimy w niewielkich grupach i umożliwiamy najlepszym studentom udział w badaniach naukowych.

Warunki konkursu

Od kandydatów na stanowisko asystenta wymagane jest:

 1. Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie.
 2. Posiadanie otwartego przewodu doktorskiego.
 3. W przypadku, gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona, a jeśli to możliwe, to również recenzje tej pracy.
 4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.
 5. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).

Od kandydata na stanowisko adiunkta wymagane jest:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie informatyki lub matematyki.
 2. Dorobek naukowy opublikowany na bardzo dobrych konferencjach informatycznych.
 3. Wysoka aktywność w staraniach o granty.
 4. Doświadczenie stażu podoktorskiego, trwającego przynajmniej rok, w dobrym zagranicznym ośrodku naukowym lub relewantne doświadczenie w przemyśle wysokich technologii. Kandydaci nie mający takiego doświadczenia muszą wyjaśnić, w składanym podaniu, jakie mają perspektywy uzyskania takiego doświadczenia (w ramach udzielonego przez UWr bezpłatnego urlopu) i oświadczyć, że przyjmują do wiadomości, że jeżeli w ciągu najdalej dwóch lat od momentu zatrudnienia nie rozpoczną takiego stażu, to będzie to podstawą do negatywnej oceny.
 5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.
 6. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).

Zakres obowiązków:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta lub asystenta należeć będzie: prowadzenie badań naukowych, pozyskiwanie środków na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych, zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale i Uniwersytecie.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy).
 4. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku adiunkta) lub magisterskiego (w przypadku asystenta).
 5. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 6. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 7. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 8. W przypadku osób, które były już zatrudnione na stanowisku adiunkta, należy załączyć plan badawczy związany z perspektywą uzyskania habilitacji.
 9. Wykaz publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 10. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (w tym pracy doktorskiej lub jej części), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 11. Spis nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe opinie o kandydacie. Dodatkowe opinie recenzentów będą traktowane jako poufne, tzn. dostępne tylko dla członków Komisji Konkursowej
 12. Co najmniej dwa listy rekomendujące kandydata od uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób spoza Polski, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej na adres prof. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego: bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazani kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt II WMI.117” (w przypadku adiunkta) lub „asystent II WMI.117” (w przypadku asystenta).

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.