Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta badawczego w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta badawczego w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Konkurs nr 118.2022.IDUB.WNHP z dnia 25 listopada 2022 r.

 

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa stanowiska: asystent

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcze

 • w dyscyplinie: nauki medyczne
 • w dziedzinie: nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.2023

Przewidywany okres zatrudnienia: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12.2025
Termin składania dokumentów: 25.12.2022
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 01.2023

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:
(zobacz opis szczegółowy poniżej*)

1. Stopień magistra.
2. Praktyczna wiedza na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz.
3. Inicjatywa i skuteczność w zdobywaniu grantów.
4. Biegła znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu Inkubatora Doskonałości Naukowej – Centrum Meta Badań.
 2. Prowadzenie działalności naukowej na najwyższym poziomie.
 3. Opanowanie metodologii projektowej stosowanej w Centrum-Meta Badań i bieżące realizowanie minimum jednego projektu w danym czasie wyspecyfikowanego w planie operacyjnym Centrum-Meta Badań na dany rok działalności.
 4. Nawiązywanie kontaktów naukowych służących rozwojowi Centrum-Meta Badań.
 5. Zaangażowanie w pracę zespołu Centrum-Meta Badań i realizacja wszystkich etapów projektów syntezy danych: pisanie protokołów, tworzenie systematycznych procesów wyszukiwania danych, przygotowanie i ekstrakcja danych, analiza statystyczna, analiza jakości metodologicznej i ryzyka stronniczości, pisanie i publikowanie artykułów naukowych.
 6. Regularne konsultowanie działalności naukowej i jej wyników z przełożonym (kierownikiem Centrum-Meta Badań) i członkami zespołu.
 7. Prezentowanie wyników w ramach konferencji naukowych.
 8. Pomoc w działalności organizacyjnej centrum i promowania wyników poprzez popularyzację nauki w ramach działalności w mediach społecznościowych oraz podcastu.
 9. Współorganizowanie konferencji naukowych.
 10. Czynny udział w aplikacjach grantowych zespołu.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego magistra.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Informację o konieczności dołączenia do przedstawianej dokumentacji dwóch najważniejszych publikacji lub wyjaśnienia ich braku, a także możliwości zażądania przez Przewodniczącego Komisji przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 9. Podanie o przyjęcie do pracy skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „asystent IDUB.118 - WNHiP”

*Opis szczegółowy:

stanowisko asystenta w Centrum Meta-Badań na Uniwersytecie Wrocławskim

Nowopowstałe Centrum Meta-Badań na Uniwersytecie Wrocławskim, kierowane przez dr Bartosza Helfera https://tinyurl.com/4d2284e9 obecnie poszukuje pełnoetatowego badacza po doktoracie.

Centrum Meta-Badań prowadzi naukę na światowym poziomie (zobacz nasze ostatnie publikacje w najlepszych czasopismach medycznych) w zakresie syntezy i oceny dowodów naukowych w wielu dyscyplinach (szczególnie nauki medyczne i o zdrowiu, żywienie niemowląt, zdrowie psychiczne), a obecnie koncentruje się na badaniach klinicznych preparatów do początkowego żywienia niemowląt.

Idealny kandydat posiada praktyczną wiedzę na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz oraz jest gotowy do poznawania najnowszych metod w tej dziedzinie (np. oceny ryzyka stronniczości, konfliktu interesów, wyzwań specyficznych dla badań klinicznych w zaniedbanych dziedzinach) oraz do pomocy w rozwoju nowych narzędzi (np. wykrywanie nierzetelności naukowej).

Spodziewamy się wysokiego poziomu zaangażowania i wkładu w realizowane projekty w ramach Centrum (każdy post-doc będzie bezpośrednio odpowiedzialny za co najmniej jeden realizowany projekt, niektóre z obecnych projektów koncentrują się na ocenie badań klinicznych preparatów dla niemowląt, transmisji SARS-CoV2 lub jej wpływu na zdrowie psychiczne, przeglądach Cochrane dotyczących leczenia schizofrenii, kryzysie replikowalności w psychologii), jednocześnie współtworząc pozostałe projekty. Zatrudnieni naukowcy będą również zachęcani do opracowania własnego programu badań.  Oczekujemy również, że będą ubiegać się o dodatkowe fundusze.

Codzienne kluczowe zadania badawcze dla tych stanowisk odpowiadają etapom procesu syntezy dowodów naukowych i obejmują: przeszukiwanie literatury naukowej, selekcję badań, ekstrakcję danych, ocenę danych i jakości badań, analizę danych i pisanie rękopisów badawczych do publikacji. Jest to stanowisko badawcze, bez obowiązków dydaktycznych.

Przyjmujemy zgłoszenia od kandydatów z magistrem (w tym ostatnio uzyskanymi) z dowolnej pokrewnej dyscypliny, w szczególności, ale nie ograniczając się do: statystyki, epidemiologii, zdrowia publicznego, praktyki opartej na dowodach naukowych (np. położnictwa, fizjoterapii, innych zawodów medycznych), metod badawczych, syntezy dowodów, psychologii, medycyny, zdrowia psychicznego, żywienia, etyki badań itp.

Dodatkowo oferujemy doskonałe możliwości rozwoju naukowego, w tym mentoring, w pełni refundowany udział w konferencjach naukowych, kursach specjalistycznych oraz udział w dużej międzynarodowej sieci współpracowników z czołowych instytucji naukowych na całym świecie (Cochrane, Imperial College London, TUM Monachium, University of Colorado i inne).

W przypadku nieformalnych pytań dotyczących oferty zatrudnienia prosimy o kontakt z dr Helferem pod adresem bartosz.helfer [at] uwr.edu.pl. Data rozpoczęcia pracy naukowej jest oczekiwana jak najszybciej po wygaśnięciu tego ogłoszenia. Centrum Meta-Badań mieści się w samym centrum Wrocławia przy ulicy Szajnochy 7/9.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.