Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii w ramach programu NCN SONATA BIS 10 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii w ramach programu NCN SONATA BIS 10
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Konkurs nr 111.2022.NCN.WNHP z dnia 23 listopada 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa stanowiska: adiunkt

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcze

 • w dyscyplinie: psychologia, ekonomia lub pokrewne
 • w dziedzinie: nauk społecznych

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 08.01.2023

Przewidywany okres zatrudnienia: do 07.01.2025 (z możliwością przedłużenia o kolejny rok).
Termin składania dokumentów: 25.12.2022
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2022

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:
(zobacz opis szczegółowy poniżej*)

 1. Dyplom doktora (psychologia, ekonomia, finanse lub nauki pokrewne).
 2. Dobra znajomość języka angielskiego.
 3. Znajomość zagadnień z obszaru podejmowania decyzji.
 4. Biegłość w zakresie analizy danych.
 5. Publikacje w renomowanych czasopismach naukowych (preferowane publikacje za 200 pkt wg listy czasopism MNiSW).

Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu NCN SONATA BIS 10. Codzienne kluczowe zadania badawcze dla tego stanowiska obejmują: przeszukiwanie literatury naukowej, projektowanie i realizacja badań eksperymentalnych, analizę danych, i przygotowywanie artykułów do publikacji. Osoba zatrudniona będzie wspierać kierownika w pracach organizacyjnych i administracyjnych związanych z grantem.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Podanie o przyjęcie do pracy skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 9. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego lub wyjaśnienia ich braku.
 10. Dwa listy rekomendacyjne od osób o uznanym międzynarodowym dorobku naukowym (przynajmniej jeden z ośrodka zagranicznego), z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do przewodniczącego Komisji Konkursowej pod adresem bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt SONATA BIS 10 - WNHiP”

*Opis szczegółowy:

1 stanowisko Post-doc w grancie NCN na Uniwersytecie Wrocławskim (dyscyplina: psychologia)

Stanowisko jest częścią grantu NCN SONATA BIS 10, którego kierownikiem jest dr hab. Michał Białek, prof. UWr z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Psychologii Zarządzania na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. Profesor Białek prowadzi badania na światowym poziomie w zakresie podejmowania decyzji i psychologii moralności.

Stanowisko podoktorskie jest częścią finansowanego przez NCN projektu z dziedziny nauk psychologicznych, badającego metody wspierania osób w podejmowaniu decyzji poprzez wykorzystanie metod z psycholingwistyki (tj. efektu języka obcego).

Idealny kandydat posiada wiedzę na procesów podejmowania decyzji, psychologii społecznej, poznawczej oraz ekonomii behawioralnej. Oczekujemy znajomości najnowszych metod analizy danych eksperymentalnych oraz chęci podnoszenia swoich kwalifikacji w tym zakresie.

Codzienne kluczowe zadania badawcze dla tego stanowiska obejmują: przeszukiwanie literatury naukowej, projektowanie i realizacja badań eksperymentalnych, analizę danych, i przygotowywanie artykułów do publikacji. Jest to stanowisko badawcze, bez obowiązków dydaktycznych. Osoba zatrudniona będzie wspierać kierownika w pracach organizacyjnych i administracyjnych związanych z grantem.

Przyjmujemy zgłoszenia od kandydatów z doktoratem (w tym ostatnio uzyskanym) – dla stanowiska post-doc; w dowolnej dziedzinie psychologii, ekonomii, finansach lub naukach pokrewnych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie w najwyższej stawce dopuszczonej przez NCN dla stanowisk post-doc .

Dodatkowo oferujemy doskonałe możliwości rozwoju naukowego, w tym mentoring, w pełni refundowany udział w konferencjach naukowych, kursach specjalistycznych oraz udział w dużej międzynarodowej sieci współpracowników z czołowych instytucji naukowych na całym świecie.

W przypadku pytań dotyczących oferty zatrudnienia prosimy o kontakt z prof. Białkiem pod . Data rozpoczęcia pracy naukowej jest oczekiwana jak najszybciej po wygaśnięciu tego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.