Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych

 

Konkurs nr 119.2022.ZBEOP.WNB z dnia 24 listopada 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna:

 • w dyscyplinie: nauki biologiczne,
 • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze.

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 1 lutego 2023 r.

Termin składania dokumentów: 8 stycznia 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 2. Biegła znajomość języka angielskiego.
 3. Stopień doktora w zakresie nauk biologicznych.
 4. Doświadczenie w pracy badawczej z zakresu biologii środowiskowej, w tym zwłaszcza entomologii sądowej.
 5. Umiejętność i znajomość metod stosowanych w entomologii i entomologii sądowej, hodowli owadów, organizacji kolekcji naukowej, prowadzenia badań terenowych, organizacji badań eksperymentalnych.
 6. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej.
 7. Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi (zwłaszcza z zakresu entomologii), prezentacjami wyników badań na konferencjach naukowych oraz stypendiami.
 8. Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.

Zakres obowiązków w obszarze:

 1. badawczym:
 • prowadzenie badań terenowych i eksperymentalnych z następujących tematów: entomologia, entomologia sądowa, biologia i ekologia owadów,
 • śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • przygotowywanie publikacji naukowych,
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 1. dydaktycznym:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biologii środowiskowej, zoologii i biologii bezkręgowców, entomologii, entomologii sądowej,
 • nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze
  w zakładzie,
 1. organizacyjnym:
 • działalność na rzecz upowszechniania nauki np. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz Nocy Biologów,
 • opieka nad wolontariuszami, stażystami, praktykantami,
 • udział w tworzeniu nowych przedmiotów i programów studiów.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 7. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt_119_ ZBEOB.WNB”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.