Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w Zakładzie Chemii Biologicznej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w Zakładzie Chemii Biologicznej na Wydziale Biotechnologii

 

Konkurs numer  116.2022.ZChB.WB

Jednostka organizacyjna: Wydział Biotechnologii

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawcze

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki medyczne/inżynieria biomedyczna

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 23 grudnia 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 lutego 2023 r.

Okres zatrudnienia: czas określony 1 rok z możliwością przedłużenia do trzech lat

Wymiar etatu: pełny

Wynagrodzenie: 7296 -7608 brutto PLN

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Stopień doktora nauk chemicznych, biologicznych lub pokrewny.
 2. Dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i realizowanymi projektami.
 3. Wymagane doświadczenie w produkcji i oczyszczaniu białek rekombinowanych
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy z metalobiałkami.
 5. Znajomość nowoczesnych technik spektroskopowych w tym spektrometrii mas.
 6. Umiejętność prezentacji własnych dokonań potwierdzona udokumentowanymi wystąpieniami na forum krajowym lub międzynarodowym.
 7. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 8. Motywacja do pracy naukowej.
 9. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
 10. Uczestnictwo w zebraniach naukowych.
 11. Przygotowywanie publikacji naukowych.
 12. Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Zakres obowiązków:

 1. W obszarze badawczym:
 • prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników, prowadzenie rzetelnej dokumentacji prowadzonych prac zgodnie z przyjętymi standardami,
 • codzienna praca w laboratorium naukowym i harmonijna współpraca z innymi członkami zespołu badawczego,
 • przygotowywanie raportów, publikacji i prezentacji.
 1. W obszarze organizacyjnym:
 • uczestnictwo w zebraniach zakładu/wydziału, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Zatrudnienie w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki (2021/43/B/NZ1/02961), pod tytułem „Struktura i rola miedziowo-cynkowych metalotionein w komórkowym buforowaniu jonów miedzi i cynku”.

Kierownikiem projektu jest profesor Artur Krężel.

Projekt dotyczy określenia mechanizmów funkcjonowania metalotionein (rodzina niskocząsteczkowych policysteinowych białek komórkowych) jako molekularnego łącznika w komórkowej homeostazie jonów cynku i miedzi. Cynk i miedź to dwa niezbędne do życia mikroelementy metaliczne bloku d, które w biochemii nieorganicznej traktowane są nader często niezależnie od siebie choćby ze względu na właściwości redoks, sposób transportu i dystrybucję komórkową. Oba metale wiązane są jednak przez metalotioneiny, choć rola tych białek w wiązaniu miedzi nie jest w pełni poznana. Wiadomo natomiast, że metalotioneiny są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego poziomu tych metali w komórce oraz odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie licznych ścieżek sygnałowych zależnych od cynku i miedzi. Dysfunkcja tych ścieżek prowadzi do licznych zaburzeń skutkujących zmianami chorobotwórczymi, w tym do nowotworów. Metalotioneiny (MT), choć badane od lat pod względem cech chemicznych i biochemicznym zawsze traktowane były jako homogenne białka wysycone jedynie cynkiem, miedzią lub kadmem (spektroskopowy sensor cynku). Coraz więcej dowodów biologicznych wskazuje jednak na istotę kompleksów mieszanych z cynkiem i miedzią. Niniejszy projekt dotyczy zatem poznania właściwości, struktury, stabilności a przede wszystkim wyjaśnienia ich roli mieszanych kompleksów Cu/Zn-MT w homeostazie tych dwóch pierwiastków. Planujemy m.in. wyjaśnić czy mieszane formy MT kontroluję poziom obu pierwiastków w sposób niezależny od siebie czy są białkami łączącymi metabolizm tych metali. Celem projektu będzie również określenie tego, w jaki sposób formy mieszane MT regulują funkcję innych białek zależnych od cynku i miedzi oraz jakie skutki niesie za sobą dysfunkcja tej regulacji.

Projekt jest wysoce interdyscyplinarny i stwarza kandydatom szansę na rozwój zarówno w obszarze chemicznym, biochemicznym, jak i biologii komórki. Nasz zespół posiada bardzo duże doświadczenie w pracy nad metalobiałkami, określaniem ich struktury, stabilności oraz mechanizmów fałdowania i interakcji z innymi biomolekułami. Oferujmy pracę na unikatowym i bardzo nowoczesnym sprzęcie badawczym oraz szansę poznania szerokiego wachlarza technik z zakresu spektroskopii, spektrometrii mas, chemii biologicznej, biologii molekularnej, syntezy peptydów, produkcji i oczyszczania białek, a także prezentacji swoich wyników na międzynarodowych konferencjach naukowych.

 Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. miejsca pracy)
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 9. Co najmniej dwa listy rekomendujące kandydata od uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub w przypadku osób spoza Polski, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej na adres: bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt_116_ ZChB_WB”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.