Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs 
na stanowisko adiunkta (etat badawczy)
w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej
w Instytucie Fizyki Teoretycznej
na Wydziale Fizyki i Astronomii


Konkurs nr 109.2022.ZIS.IFT.WFiA z dnia 14 listopada 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Fizyki i Astronomii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawcze
Liczba etatów: 1
Termin składania dokumentów: 14 grudnia 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2022 r. 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2023 r.
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany okres zatrudnienia: czas określony do 31 grudnia 2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:
1.    Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie nauk fizycznych.
2.    Dorobek naukowy (publikacje) w obszarze fizyki komputerowej i komputerowej dynamiki płynów (CFD).
3.    Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem, np. OpenFOAM, LBM (Palabos) lub Fluent.
4.    Znajomość metody gazu sieciowego Boltzmanna oraz metod objętości skończonych.
5.    Znajomość metod numerycznych rozwiązywania równań różniczkowych.
6.    Umiejętność programowania i wykonywania obliczeń (symulacje CFD) w języku C++, Python lub podobnym.
7.    Kierowanie lub uczestniczenie w projektach badawczych. 
8.    Dorobek w formie wystąpień na forum międzynarodowym (konferencje, warsztaty).
9.    Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków:
1.    Prowadzenie badań, przygotowanie i analiza wyników, uczestnictwo w spotkaniach naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych i seminariach, wykonywanie zadań postawionych w grancie badawczym, współpraca z innymi uczestnikami grantu badawczego w tym wsparcie dla grup pracujących z metodami bezsiatkowymi.
Oferujemy:
1.    Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach grantu NCN Opus LAP (we współpracy z Instytutem Józefa Stefana w Lublanie): tytuł projektu: "Inertial effects on fluid flow in complex porous media". Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/537586-en.pdf
2.    Sprzęt komputerowy potrzebny do realizacji projektu. 
3.    Współpraca naukowa w projekcie. 
4.    Pokrycie kosztów wyjazdów i konferencji (w zależności od wyników).
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1.    Życiorys.
2.    Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
3.    Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
4.    Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
5.    Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
6.    Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
7.    Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
8.    Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
9.    Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres: maciej.matyka@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
10.    Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt ZIS.IFT.WFiA”.

Dodatkowe informacje:
1.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
2.    Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
3.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
4.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu. 
5.    Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
2.    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy 
w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do: 
a)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
b)    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
d)    Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.