Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w Instytucie Politologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko
adiunkta (post-doc)
w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

 

Konkurs numer 100.2022.IP.WNS z dnia 23 września 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych
Stanowisko: adiunkt (post-doc)
Rodzaj stanowiska: badawcze
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki polityczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 15 listopada 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2023 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2023 r.
Okres zatrudnienia: 24 miesiące
Wynagrodzenie: 8000 PLN miesięczne brutto

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Informacje ogólne

Zapraszamy do aplikowania na 2-letnie stanowisko badacza po-doktorskiego (post-doctoral researcher) w ramach projektu "Two sides of the same coin? Unraveling the potential of inter-parliamentary cooperation in the European Union" (InPaCo) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanego pod kierownictwem dr hab. Karoliny Borońskiej-Hryniewieckiej.

Ogólnym zamierzeniem projektu jest zbadanie potencjału relacji międzyparlamentarnych w Unii Europejskiej (UE) poprzez identyfikację czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną współpracę między parlamentami krajowymi a Parlamentem Europejskim w obszarze polityki europejskiej. Zamierzenie to obejmuje dwa konkretne cele badawcze. Pierwszym jest określenie niezbadanych dotychczas preferencji instytucjonalnych PE i parlamentów narodowych w zakresie wzajemnej współpracy, w tym identyfikację czynników je determinujących, zarówno tych endogenicznych, tj. związanych z przynależnością polityczną lub narodowością, jak i egzogenicznych, tj. zdeterminowanych przez sektory polityki lub rodzaj współpracy. Drugim jest zbadanie wpływu niedawno zakończonej Konferencji w sprawie Przyszłości Europy, jak również działań następczych z nią związanych, na dynamikę międzyparlamentarną w UE.

Zatrudnienie w projekcie zakłada elastyczny tryb pracy (online/hybrydowy) oraz prowadzenie badań dynamicznym międzynarodowym środowisku naukowym, we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela jego kierowniczka, Karolina Borońska-Hryniewiecka: .

 

Od kandydata oczekuje się:

 1. posiadania stopnia doktora nauk politycznych lub równoważnego (preferowana specjalizacja w obszarze integracji europejskiej, studiów parlamentarnych lub party politics),
 2. dobrej znajomości metod badawczych, zarówno jakościowych (w tym analizy treści i kodowania), jak i ilościowych w obszarze nauk politycznych (doświadczenie w aplikacji mixed-methods designs będzie dodatkowym atutem),
 3. płynnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (znajomość języka polskiego nie jest wymagana),
 4. wcześniejszego doświadczenia w zakresie publikowania w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz prezentowania wyników badań na międzynarodowych konferencjach.

Zakres obowiązków:

Obok rozwijania własnej ścieżki naukowej, post-doc będzie wspierał PI w realizacji zadań badawczych przewidzianych w projekcie, które będą polegały na:

 1. projektowaniu niezbędnych narzędzi badawczych,
 2. gromadzeniu danych i prowadzeniu badań empirycznych,
 3. pisaniu artykułów naukowych,
 4. udziale w międzynarodowych konferencjach i seminariach,
 5. współpracy z partnerami zewnętrznymi projektu, będącymi uznanymi naukowcami w dziedzinie nauk politycznych i studiów nad UE,
 6. uczestnictwie w działaniach organizacyjnych  związanych z realizacją projektu, tj. organizacja konferencji naukowych.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Curriculum vitae wraz z wykazem publikacji naukowych z ostatnich dziesięciu lat. Do wykazu proszę dołączyć wersje elektroniczne dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego.
 2. List motywacyjny zawierający informacje o istotnych osiągnięciach kandydata w odniesieniu do działalności naukowej, umiędzynarodowienia dorobku i aktywności organizacyjnej.
 3. Kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora lub zaświadczenie o perspektywie uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem zatrudnienia w projekcie (nie później niż do 1 marca 2023 r.).
 4. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 5. Oświadczenie, czy Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 6. Deklaracja dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie - procentowe zaangażowanie w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.100.IP.WNS”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.