Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko
adiunkta
w Instytucie Nauk Ekonomicznych
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Konkurs numer 76.2022.INE.WPAE z dnia 15 września 2022 r.

 

Jednostka organizacyjna: Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: ekonomia i finanse
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 16 października 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 października 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 15 listopada 2022 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 2. Dorobek naukowy wpisujący się w plany badawcze Instytutu (dyscyplina: ekonomia i finanse) potwierdzony publikacjami w tej dyscyplinie.
 3. Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zajęć z: ekonomii, marketingu, marketingu międzynarodowego. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu takich przedmiotów w języku polskim i angielskim.
 4. Udział w projektach badawczych finansowanych ze środków publicznych (np. NCN, UE)
 5. Oczekiwana jest znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim). W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim).
 6. Działalność na rzecz upowszechniania ekonomii poza środowiskiem uniwersyteckim.
 7. Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych w dyscyplinie Nauki Ekonomia i Finanse w 100%.
 8. Kultura osobista.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: ekonomii, marketingu, marketingu międzynarodowego.
 2. Prowadzenie badań naukowych, krajowa i międzynarodowa współpraca w zakresie badań naukowych.
 3. Aktywność naukowa w dyscyplinie ekonomia i finanse wg przyjętych standardów na Uniwersytecie Wrocławskim (publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych i krajowych).
 4. Prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału i Instytutu.

Lista wymaganych dokumentów na potrzeby konkursu:

 1. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 4. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu stopnia naukowego doktora.
 5. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 6. Deklaracja, że kandydat będzie w 100% prowadził badania naukowe w dyscyplinie Nauki Ekonomia i Finanse (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 7. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki. W autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności i odnieść się do kryterium umiędzynarodowienia.
 8. Wykaz publikacji naukowych (za okres nie dłuższy niż 10 lat), dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 9. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego.
 10. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres: ) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Szczegółowych informacji udziela dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr (email: )

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.76.INE.WPEA”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.